video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,313

دانلود:

596

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توانبخشی بیماران اغمایی ناشی از ضربه مغزی با استفاده از تحریکات حسی

صفحات

 صفحه شروع 295 | صفحه پایان 299

چکیده

 مقدمه: سالانه تعداد زیادی از مصدومین به علت ضربه مغزی شدید فوت کرده و و یا دچار کاهش هوشیاری می شوند لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحریکات حسی مختلف روی سطح هوشیاری و طول مدت بستری بیماران با حالت اغما ثانوی به ضربه مغزی شدید می باشد که طبق فرضیه اولیه انجام این تحریکات باعث کاهش دوره بستری می شود.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در نیمسال اول 1380 در بیمارستان شهید کامیاب مشهد انجام شده است. 44 بیمار مبتلا به ضربه شدید مغزی بدون ضایعه قابل جراحی بستری در بخش مراقبت های ویژه به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. تحریکات حسی در حد متعادل در سه شیفت توسط کار آموزان دوره دیده در گروه مورد انجام گرفت. تحریکات به صورت هر یک ساعت یک بار و در مدت 10 دقیقه انجام گرفت. مشخصات فردی, سابقه ضربه, نوع درمان در فرم پرسشنامه جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از جداول توزیع فراوانی پردازش گردید.نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده سطح هوشیاری بیماران در زمان ترخیص یکسان بوده ولی طول دوره بستری بیماران در دو گروه تفاوت معنادار داشته (P=0.001) به این ترتیب در گروه مورد مطالعه دوره بستری 4.21±11 و در گروه شاهد 18±8.9 بوده است.نتیجه گیری: ما انتظار داریم با انجام برنامه تحریکات حسی مداوم در بیماران با ضربه مغزی شدید و حالت اغما بهبودی سریع تر و کاهش دوره بستری بیمارستانی داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احصایی، محمدرضا، بهادرخان، غلامرضا، ثمینی، فریبرز، و اعتمادرضایی، حمید. (1383). توانبخشی بیماران اغمایی ناشی از ضربه مغزی با استفاده از تحریکات حسی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 47(85)، 295-299. SID. https://sid.ir/paper/51426/fa

  Vancouver: کپی

  احصایی محمدرضا، بهادرخان غلامرضا، ثمینی فریبرز، اعتمادرضایی حمید. توانبخشی بیماران اغمایی ناشی از ضربه مغزی با استفاده از تحریکات حسی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1383؛47(85):295-299. Available from: https://sid.ir/paper/51426/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا احصایی، غلامرضا بهادرخان، فریبرز ثمینی، و حمید اعتمادرضایی، “توانبخشی بیماران اغمایی ناشی از ضربه مغزی با استفاده از تحریکات حسی،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 47، no. 85، pp. 295–299، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/51426/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی