مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | سال:1379 | دوره:43 | شماره:67 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

علل پیوند قرنیه به مدت یک سال در 100 مورد عمل جراحی پیوند قرنیه در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 37

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف: مشخص نمودن علل پیوند قرنیه و موارد قابل پیشگیری آن در 100 بیمار پیوند شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در مدت یک سال.روش تحقیق: این مطالعه به روش توصیفی (Descriptive) و به صورت گذشته نگر بر روی 100 پرونده بیمار که تحت عمل جراحی پیوند قرنیه در فاصله زمانی 75/1/1 تا  76/1/1 قرار گرفته اند، انجام شده است.یافته ها: از 100 بیمار مورد بررسی 68 نفر مرد و 32 نفر زن بودند. دامنه سنی بیماران از سن نوزادی تا 89 سالگی بود که بیشترین بیماران در گروه سنی 10-19 سال قرار داشتند. عمل جراحی پیوند قرنیه در %59 موارد روی چشم راست و در %41 در چشم چپ انجام شد. علل پیوند قرنیه به ترتیب شیوع عبارت بودند از: قوز قرنیه %38.2 ، کدورت قرنیه %31.7، زخم قرنیه، %11.76، بولوزکراتوپاتی %6.86، رد پیوند قلبی %5.88 دیستروفی مادرزادی اندوتلیوم %2.94 (CHED) و موارد متفرقه %2.94.از نظر نوع عمل جراحی انجام شده، پیوند قرنیه نفوذی (PK) در 94 مورد و پیوند قرنیه لاملار 6 (LK) مورد انجام شده است.نتیجه: اکثریت بیماران را مردها تشکیل می دادند. بیشترین عمل پیوند انجام شده در گروه سنی 10-19 سال بود. شایعترین علل پیوند قرنیه در این مطالعه به ترتیب: قوز قرنیه، کدورت قرنیه، اسکار قرنیه، بولوزکراتوپاتی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID