مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,418

دانلود:

284

استناد:

2

اطلاعات

عنوان

وضعیت ریسک فاکتورهای جدید بیماری های قلبی و عروقی در جامعه شهری اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 35

کلیدواژه

لیپوپروتئین (a)Q4

چکیده

 طی سال های اخیر مطالعات اپیدمیولوژیک فراوانی بر روی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی صورت گرفته است و علاوه بر عوامل خطر ماژور, فیبرینوژن, فعالیت فاکتور هفت(VII) , لیپوپروتئین (a) هموسیستئین به عنوان عوامل خطر جدید در این بیماری ها معرفی شده اند. طی مطالعات انجام شده معلوم گردیده است که در 32% مردان و 41% زنان جامعه شهری اصفهان بیش از یک عامل خطر ماژور برای بیماریهای قلبی - عروقی (پر فشاری خون, مصرف سیگار, هیپر کلسترولمی, دیابت و چاقی) وجود دارد. اما تاکنون وضعیت عوامل خطر جدید بیماریهای قلبی - عروقی در این جامعه مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا یک مطالعه توصیفی - مقطعی در سالهای 1378-1377 انجام گرفت 409 نفر (175 مرد و 234 زن) به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و از کلیه آنها آزمایش خون (قند خون ناشتا, چربی های سرم, لیپوپروتئین (a) هموسیستئین, فیبرینوژن و فاکتور هفت), الکترو کاردیوگرافی, اکو کاردیوگرافی, معاینه پزشکی و بررسی فعالیت فیزیکی روزانه به عمل آمد. میزان دریافت مواد مغذی نیز با روش بررسی مصرف مواد غذایی به صورت یادآور 3 روزه به دست آمد. همچنین اطلاعات شخصی و آنتروپومتریک ثبت گردید. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از تست آماری t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین فیبرینوژن در جامعه مورد بررسی 67 mg/dl ±244.9, فاکتور هفت 58±118.3 (%), لیپوپروتئین13.3±13 mg/dl (a)  و هموسیستئین 11.5±3 µmol/lit بود. مقایسه میزان این عوامل خطر جدید با نتایج بدست آمده در سطح جهانی نشان می دهد که سطح کلیه این عوامل خطر در جامعه شهری اصفهان در حد طبیعی می باشد. همچنین سطح فیبرینوژن در زنان بالاتر از مردان و سطح هموسیستئین در زنان پایین تر از مردان بود که با مطالعات بسیاری همخوانی دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نادری، غلامعلی، صراف زادگان، نضال، بشتام، مریم، عسگری، صدیقه، افیونی، افسانه، جلالی، احمد، نجفیان، جمشید، امیری، مسعود، ثمریان، سیدحسین، ذوالفقاری انارکی، سیما، حجارزاده، محمدباقر، و قاری پور، مژگان. (1382). وضعیت ریسک فاکتورهای جدید بیماری های قلبی و عروقی در جامعه شهری اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11(1)، 28-35. SID. https://sid.ir/paper/514/fa

  Vancouver: کپی

  نادری غلامعلی، صراف زادگان نضال، بشتام مریم، عسگری صدیقه، افیونی افسانه، جلالی احمد، نجفیان جمشید، امیری مسعود، ثمریان سیدحسین، ذوالفقاری انارکی سیما، حجارزاده محمدباقر، قاری پور مژگان. وضعیت ریسک فاکتورهای جدید بیماری های قلبی و عروقی در جامعه شهری اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1382؛11(1):28-35. Available from: https://sid.ir/paper/514/fa

  IEEE: کپی

  غلامعلی نادری، نضال صراف زادگان، مریم بشتام، صدیقه عسگری، افسانه افیونی، احمد جلالی، جمشید نجفیان، مسعود امیری، سیدحسین ثمریان، سیما ذوالفقاری انارکی، محمدباقر حجارزاده، و مژگان قاری پور، “وضعیت ریسک فاکتورهای جدید بیماری های قلبی و عروقی در جامعه شهری اصفهان،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 11، no. 1، pp. 28–35، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/514/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری