مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فلسفه دین
سال:1397 | دوره:15 | شماره:1
صفحه شروع:93 | صفحه پایان:122

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

59

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل مبانی معرفتی نسبی گرایی در اخلاق سکولار

نویسنده

آهی محدثه | گندمی رضا

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 122

چکیده

 نظر به اینکه نسبی گرایی اخلاقی ریشه در نسبیت معرفت دارد, پرداختن به مبانی معرفتی آن ضرورت دارد. در این نوشتار سه مبنای عقل گرایی, فردگرایی و تقلیل گرایی بررسی خواهد شد. از آنجا که نسبی گرایی شاید در سطح اخلاق دینی نیز مطرح شود, با قید اخلاق سکولار امکان اول از بحث خارج می شود. از میان مبانی نسبی گرایی, عقل گرایی حداقلی بر آن است که محرک اخلاقی انسان عقل نیست, بلکه احساس است. عقل صرفا ابزاری محاسبه گر و در خدمت میل خواهد بود, در این مبنا, با کمرنگ شدن عقلانیت, اعتبار تمامی دیدگاه های اخلاقی از بین می رود. بر اساس فردگرایی همه انسان ها به نحو برابر و آزادانه حق زندگی و تعیین ارزش های اخلاقی خود را دارند. در این مبنا «دیگری» در حاشیه قرار می گیرد. عدم آگاهی از تمامی امیال فردی و نبود راهکار به هنگام بروز تعارض از نقص های این مبناست. تقلیل گرایی به عنوان مبنای دیگر, با نفی خیر اعلی یا حقیقت اخلاقی, نگاه تک بعدی به انسان دارد و اخلاق را به امری ذهنی و در جهت رفع نیازهای زیستی انسان فرومی کاهد. این مبنا, با نادیده گرفتن جنبه روحانی انسان, حقیقت اخلاقی را توهم می داند, در حالی که با تک بعدی نگری هم اصالت تقلیل گرایی را به عنوان یک دیدگاه معتبر زیر سوال می برد و هم با نفی ارزش برتر اخلاقی, ارزش های فرعی و زیستی انسان را نیز از او می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی