مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

246

دانلود:

150

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استخراج الگوهای همدید توام با فاز مثبت نوسانات اطلس شمالی (NAO) و تاثیر آن بر بارش زمستانه ایران

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 137

چکیده

نوسانات اطلس شمالی الگوی موثری از تغییرپذیری گردش عمومی جو در محدوده برون حاره نیمکره شمالی و از عوامل اصلی کنترل عناصر اقلیمی مانند بارش و دما است. دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی بزرگ بر بخش های انرژی, کشاورزی, صنعت و... است. بنابراین با توجه به اهمیت این نوسان بر فعالیت های بشری و رابطه آن با عناصر اقلیمی و از جمله بارش, سبب گردید تا به شناسایی و تحلیل و گروه بندی فاز مثبت این نوسان و در پی آن استخراج الگوهای توام با آن پرداخته شود. داده های مورد نیاز این تحقیق شامل اندازه گیری های مقادیر بارش به صورت روزانه برای ایستگاه های سینوپتیک, اقلیمی و باران سنجی کل کشور از سال 1388-1340 می باشد که از دو منبع سازمان هواشناسی و وزارت نیرو گردآوری شد و با استفاده از روش آماری چندمتغیره و به کارگیری از نرم افزار matlab, surfer و grads به استخراج الگوهای همدیدی حاصل از این فاز پرداخته شده است. در نهایت پنج الگو استخراج و نشان داد که با وجود شرایط پایداری در پنج الگوی سطح زمین در این فاز, میزان ریزش های جوی بالا بوده است که توجیه این مطلب با استفاده از الگوهای تراز 500 هکتوپاسکال صورت گرفت. ایران در جلوی محور ناوه مربوط به مدیترانه واقع شده است. بنابراین ریزش های جوی کشور تحت تاثیر این ناوه در زمستان رخ داده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عساکره، حسین، خوش اخلاق، فرامرز، و شامحمدی، زینب. (1395). استخراج الگوهای همدید توام با فاز مثبت نوسانات اطلس شمالی (NAO) و تاثیر آن بر بارش زمستانه ایران. هیدروژئومورفولوژی، 3(9 )، 113-137. SID. https://sid.ir/paper/513167/fa

  Vancouver: کپی

  عساکره حسین، خوش اخلاق فرامرز، شامحمدی زینب. استخراج الگوهای همدید توام با فاز مثبت نوسانات اطلس شمالی (NAO) و تاثیر آن بر بارش زمستانه ایران. هیدروژئومورفولوژی[Internet]. 1395؛3(9 ):113-137. Available from: https://sid.ir/paper/513167/fa

  IEEE: کپی

  حسین عساکره، فرامرز خوش اخلاق، و زینب شامحمدی، “استخراج الگوهای همدید توام با فاز مثبت نوسانات اطلس شمالی (NAO) و تاثیر آن بر بارش زمستانه ایران،” هیدروژئومورفولوژی، vol. 3، no. 9 ، pp. 113–137، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/513167/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی