مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:121 | صفحه پایان:141

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برازش نقش واسطه ای گفتار با خود در پیش بینی خودتنظیمی رفتاری بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن در کودکان کاشت حلزون شده شنوایی

نویسنده

امرایی کوروش

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 141

چکیده

 هدف پژوهش حاضر پیش بینی خودتنظیمی رفتاری کودکان کاشت حلزون شده شنوایی بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن با نقش واسطه ای گفتار با خود بود. در این پژوهش همبستگی تعداد 114 کودک کاشت حلزون شده با دامنه سنی 3 تا 7 سال که حداقل یک سال از برنامه کاشت حلزون آنها گذشته بود با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمون رشد زبان, مصاحبه اختلال در دلبستگی, مشاهده ساختارمند خودتنظیمی, بر روی کودک و مقیاس ساختارمند گفتار با خود, بر روی مادران آنها اجرا شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رشد زبان و دلبستگی ایمن واریانس گفتار با خود را پیش بینی می کنند. همچنین رشد زبان و دلبستگی ایمن با واسطه گری گفتار با خود, توانایی پیش بینی واریانس خودتنظیمی رفتاری را دارند. نتایج نشانگر نقش واسطه ای گفتار با خود برای رشد زبان و دلبستگی ایمن بود. این امر در درجه اول نقش فرزندپروری و دلبستگی را در تحول زبان و از طرف دیگر در رشد خودتنظیمی نشان می دهد و می تواند در راستای کاهش مشکلات رفتاری, اهمیت توجه به متغیرهای والدمحوری و زبان محوری را در برنامه های پیشگیری و توانبخشی نشان دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی