مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:21
صفحه شروع:173 | صفحه پایان:192

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

264

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم توان ذهنی

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 192

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم توان ذهنی شهر یزد انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر کم توان ذهنی 11 تا 20 ساله را شامل می شدند که در سال تحصیلی 94-1393 در مدارس کم توان ذهنی شهر یزد مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 40 دانش آموز بود که به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 20 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب اجتماعی لاجرسا برای نوجوانان بود. برنامه آموزش مهارت های ارتباطی طی 12 جلسه 50 دقیقه ای به شرکت کنندگان گروه آزمایش آموزش داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی مانند آزمون t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ اضطراب اجتماعی و تمامی ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشانگر آن بود که آموزش مهارت های ارتباطی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و مولفه های آن, یعنی ترس از ارزیابی منفی, اجتناب و اندوه اجتماعی در موقعیت جدید و اجتناب و اندوه عمومی در دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است. از این رو پیشنهاد می شود که بر آموزش مهارت های ارتباطی به دانش آموزان کم توان ذهنی تاکید شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی