video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

7,998

دانلود:

293

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج (Nonstress Test (NST در دو وضعیت خوابیده به پهلوی چپ و نیمه نشسته در خانمهای حامله پرخطر با حاملگی 32 تا 42 هفته مراجعه کننده به مراکز پزشکی الزهرا و شهید بهشتی اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 4 | صفحه پایان 6

چکیده

 مقدمه: تست بدون استرس (Nonstress Test) یکی از روشهای بررسی سلامت جنین می باشد که بر اساس افزایش ضربان قلب جنین حین حرکت آن امتیاز داده می شود. برای این که موارد مثبت کاذب این تست را یکی از شایعترین علل آن دوره های خواب جنین است کم کنیم گاهی لازم است تست را 40 یا حتی 90 دقیقه ادامه بدهیم. بنابراین اگر بتوان با تغییر پوزیشن مادر زمان برای مشاهده افزایش ضربان قلب را کوتاه کرد می توان در وقت و هزینه بیمار صرفه جویی نمود. به همین منظور مطالعه موجود طرح ریزی و اجرا شد.روشها: این مطالعه به شکلclinical trial  با روش نمونه گیری آسان بیماران حاملهHigh Risk  مراجعه کننده به بیمارستانهای الزهرا و بهشتی از سال 1379 تا سال 1380 با سن حاملگی 32 تا 42 هفته در دو نوبت مورد آزمایش (NST=Nonstress Test)  قرار می گرفتند فاصله دو نوبت انجام تست از یک روز تا یک هفته متغیر بود. در نوبت اول انجام تست مادر در ده دقیقه اول در پوزیشن نیمه نشسته و در ده دقیقه دوم در پوزیشن خوابیده به پهلوی چپ قرار می گرفت نوبت بعد پوزیشنهای مادر برعکس می شد و نتایج بر اساس تعداد افزایش ضربان قلب جنین در هریک از وضعیتها مورد ارزیابی قرار می گرفتند.نتایج: در نوبت اول انجام در پوزیشن نیمه نشسته 68% و در پوزیشن خوابیده به پهلوی چپ 68.8% موارد راکتیو بودند. در نوبت دوم انجام تست در پوزیشن نیمه نشسته 64.8% و در پوزیشن خوابیده به پهلوی چپ 48.8% راکتیو شدند (P=0.006). که در کل موارد NST انجام شد و در پوزیشن نیمه نشسته 42.8% نتایج راکتیو بود و در پوزیشن خوابیده به پهلوی چپ 37.6% رامتیو بود که اختلاف معنی دار بود (P=0.005).بحث: بین پوزیشن مادر و نتایج تست NST ارتباط وجود دارد و بیماران در پوزیشن نیمه نشسته NST راکتیوی نسبت به وضعیت خوابیده به پهلوی چپ داشتند بنابراین می توان با تغییر پوزیشن مادر به وضعیت نیمه نشسته زمان لازم جهت پیدایش افزایش در ضربان قلب جنین را کم کرده در نتیجه موارد مثبت کاذب این تست را کاهش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رقایی، محمدعلی، و یادگاری، افسون. (1383). بررسی نتایج (Nonstress Test (NST در دو وضعیت خوابیده به پهلوی چپ و نیمه نشسته در خانمهای حامله پرخطر با حاملگی 32 تا 42 هفته مراجعه کننده به مراکز پزشکی الزهرا و شهید بهشتی اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 22(73)، 4-6. SID. https://sid.ir/paper/50974/fa

  Vancouver: کپی

  رقایی محمدعلی، یادگاری افسون. بررسی نتایج (Nonstress Test (NST در دو وضعیت خوابیده به پهلوی چپ و نیمه نشسته در خانمهای حامله پرخطر با حاملگی 32 تا 42 هفته مراجعه کننده به مراکز پزشکی الزهرا و شهید بهشتی اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان[Internet]. 1383؛22(73):4-6. Available from: https://sid.ir/paper/50974/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی رقایی، و افسون یادگاری، “بررسی نتایج (Nonstress Test (NST در دو وضعیت خوابیده به پهلوی چپ و نیمه نشسته در خانمهای حامله پرخطر با حاملگی 32 تا 42 هفته مراجعه کننده به مراکز پزشکی الزهرا و شهید بهشتی اصفهان،” مجله دانشکده پزشکی اصفهان، vol. 22، no. 73، pp. 4–6، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/50974/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی