مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

29

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فعالیت کاتالیست نانوذره های CuO در تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 23

چکیده

 در این پژوهش, تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات با افزودن نانوذره های CuO تجاری بررسی شده است. نانوذره های CuO با روش های مشخصه یابی پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. تصویر آنالیز TEM نشان می دهد که نانوذره های CuO دارای مورفولوژی به تقریب کروی هستند. فعالیت کاتالیستی نانوذره های CuO بر تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات (AP) با آنالیزهای گرمایی DSC و TGA بررسی شد, که نتیجه ها نشان می دهند دماهای تجزیه گرمایی AP در حضور 2 و 5 درصد وزنی از نانوذره های CuO به ترتیب 61.11 و 72.59oC کاهش می یابد. همچنین, نتیجه ها دلالت بر این دارند که گرمای تجزیه AP در حضور 2 و 5 درصد وزنی از نانوذره های CuO به ترتیب 528.51 و 535.11J/g افزایش می یابد. نتیجه های آنالیز TGA برای ارزیابی پارامترهای سینتیکی نمونه ها با استفاده از روش برازش مدل برای محاسبه مقدارهای A, Ea, ∆G¹, ∆H≠ و ∆S≠ استفاده شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی