video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

89

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایه داده های دورسنجی

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 59

چکیده

 گستره و وردش پذیری پوشش های برفی, فراسنج های مهمی در سامانه های آب شناختی و آب و هواشناسی است. برای مناطقی که منبع اساسی آب آن ها از انباره های برفی حاصل می شود, مطالعه روند تغییرات پوشش های برفی اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری از رودخانه های پرآب ایران, از انباره های برفی کوهستان ها سرچشمه می گیرد, بنابراین بررسی تغییرات پوشش برف در کشوری همچون ایران بسیار ضروری و مهم است. در پژوهش حاضر, تغییرات روزهای برفپوشان ایران در کمربندهای ارتفاعی مختلف به کمک داده های رقومی پوشش برف سنجنده های مودیس تررا و مودیس آکوا واکاوی شد. برای این منظور, خردترین گونه داده های پوشش برف این دو سنجنده که در تفکیک مکانی 500 متر در دسترس است, به صورت روزانه و برای بازه زمانی 1393-1382 به کارگرفته شد. همچنین, الگوی رقومی ارتفاعی (Dem) هماهنگ با سیستم تصویر داده های برف در تفکیک مکانی 500 متر از تارنمای ناسا دریافت شد. برای واکاوی هرگونه تغییری در روزهای برفپوشان در کمربندهای ارتفاعی, نخست فراوانی روزهای برفپوشان برای هر طبقه ارتفاعی از 1500 متر تا 5500 متر در گام های 100متری محاسبه و سپس به کمک آزمون من کندال, روند روزهای برفپوشان بررسی شد. یافته ها نشان داد, در ماه های فروردین, تیر, امرداد, شهریور, آذر, بهمن و اسفند در هیچ یک از کمربندهای ارتفاعی روند معناداری دیده نمی شود. این درحالی است که در ماه اردیبهشت در 21 کمربند ارتفاعی و در ماه خرداد نیز در 10 کمربند ارتفاعی روند کاهش روزهای برفپوشان دیده می شود. همچنین, روند افزایش روزهای برفپوشان تنها در ماه های مهر, آبان و دی دیده شد. در ماه مهر دو کمربند, در ماه آبان یک کمربند و در ماه دی نیز یک کمربند ارتفاعی, روند افزایش روزهای برفپوشان را از خود نشان دادند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی