مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی اصفهان
سال:1389 | دوره:28 | شماره:107
صفحه شروع:238 | صفحه پایان:247

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی وضعیت شاخص های تن سنجی و دریافت های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV

صفحات

 صفحه شروع 238 | صفحه پایان 247

چکیده

 مقدمه: سوء تغذیه یکی از عوارض مهم و پیچیده عفونت Human Immonodeficiency Virus (HIV) می باشد؛ از این رو, توجه به دریافت های غذایی و وضعیت تغذیه ای مبتلایان به ایدز اهمیت می یابد. با توجه به کمبود اطلاعات در این زمینه در مبتلایان به ایدز در ایران, هدف از مطالعه حاضر ارزیابی وضعیت دریافت های غذایی و شاخص های تن سنجی در بیماران مبتلا به عفونت HIV در اصفهان بود.روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 48 بیمار مبتلا به عفونت HIV انجام شد. شاخص های تن سنجی با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد و بررسی دریافت های غذایی بیماران با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک اعتبارسنجی شده ارزیابی گردید. دریافت های غذایی افراد با مقادیر توصیه شده روزانه (RDA), مقادیر مصرفی روزانه گزارش شده از استان اصفهان و نیز یک گروه افراد سالم اصفهانی که از نظر شرایط دموگرافیک با بیماران مطابقت داشتند, مقایسه شد.یافته ها: در این مطالعه, میانگین شاخص توده بدنی در مردان 22 و در زنان 24 کیلوگرم بر متر مربع بود. میانگین دور بازو در زنان و مردان به ترتیب 29 و 28 سانتی متر و چربی بدن در زنان 31 و در مردان 21 درصد بود. در مورد ریزمغذی های دریافتی در گروه مردان مبتلا, کمبودی دیده نشد اما در گروه زنان مبتلا, در مورد فولات, ویتامین B12 (کوبالامین) و ویتامین E نسبت به مقادیر استاندارد Recommended Dietary Allowances (RDA) کمبود دیده شد. مقادیر دریافتی ویتامین B12 در مردان مبتلا و مقادیر انرژی دریافتی در زنان بیمار در مقایسه با مقادیر دریافتی گزارش شده از گروه افراد سالم اصفهانی کمتر بود.نتیجه گیری: زنان و مردان مبتلا به عفونت HIV گرچه در محدوده وزن طبیعی قرار داشتند و شاخص توده بدنی آن ها طبیعی بود, ولی درصد چربی بدنشان زیادتر از مقادیر استاندارد و در عوض میزان توده بدون چربی کمتر از مقادیر استاندارد بود. کمبود دریافت برخی از ریزمغذی ها ضرورت اجرای مداخلات تغذیه ای در این گروه هدف را نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.