مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی اصفهان
سال:1389 | دوره:28 | شماره:107
صفحه شروع:248 | صفحه پایان:258

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

303

دانلود:

139

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور

صفحات

 صفحه شروع 248 | صفحه پایان 258

چکیده

 مقدمه: منابع محدود سبب عدم تعادل منابع بین جنبه های آموزشی و سلامتی در مدارس ایران گردیده است؛ استفاده از ابزاری موثر, سبب بهره گیری مناسب از منابع محدود موجود به منظور ارتقای سطح سلامت در کنار سطح آموزش در مدارس خواهد شد. یک سیستم مدیریت طراحی شده در زمینه سلامت در مدارس می تواند دارای یک ابزار مناسب ارزیابی با رویکرد رتبه بندی به منظور ایجاد انگیزه فزاینده در مدیران مدارس جهت ارتقای سطح سلامت در داخل مدارس باشد؛ بدیهی است این سیستم, که زیرساخت ابزار مورد نظر خواهد بود زمانی کارآمد و موثر می باشد که همکاری های درون و بین بخشی به طور مناسبی برقرار گردد.روش ها: این پژوهش توسط یک چک لیست 81 پرسشی در 60 مدرسه در محدوده دانشگاه های علوم پزشکی در پنج استان ایران با همکاری مشترک وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش انجام شد.یافته ها: فقط 2.48 درصد از مدارس پایلوت دارای کلاس هایی با فضای مناسب حدود 4 متر مکعب به ازای هر دانش آموز در کلاس بودند. از طرفی تنها در 4.21 درصد مدارس از میز و صندلی های مناسب استفاده می شد. نیز 6.69 درصد از مدارس فاقد راه خروج اضطراری مناسب جهت استفاده در مواقع اضطراری بودند. پس از استقرار سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس پایلوت, ارتقای رتبه و ستاره های سلامت مشاهده گردید.نتیجه گیری: با توجه به محدودیت ها و مشکلات ایمنی و بهداشت در داخل مدارس, می توان با استقرار و نگهداری صحیح و اثربخش سیستم مدیریت سلامت (HSE) و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور, به یک زیرساخت مناسب و ابزار ارزیابی و کنترل دائمی مدارس از نظر مسایل مرتبط با ایمنی و بهداشت دست یافت. امید است با اجرای این طرح که با همکاری مشترک وزارتخانه های بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش در سطح ملی در حال اجراست, شاهد ارتقای مناسبی در سلامت مدارس (HSR) در کنار ایجاد عدالت اجتماعی و جلب مشارکت تمامی گروه های مرتبط, به خصوص دانش آموزان و اولیای آن ها باشیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی