مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان | سال:1399 | دوره:19 | شماره:48 | صفحه شروع:297 | صفحه پایان:321

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

231

دانلود:

153

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر میزان گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور

صفحات

 صفحه شروع 297 | صفحه پایان 321

چکیده

 مقاله حاضر براساس اطلاعات به دست آمده از مطالعه «عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر میزان گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور» تدوین شده است. روش تحقیق, ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی, 22 مصاحبه نیمه ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند با نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان در سال 1397 انجام شد. مصاحبه ها با روش استقرایی, کد گذاری باز شد و کدهای باز براساس معانی مشترک ظاهری و مقایسه مداوم در قالب زیر طبقه و طبقه های فرعی و اصلی دسته بندی گردیدند. نتایج این مرحله نشان داد عمده ترین عوامل و مشکلات برشمرده توسط پاسخگویان در مورد تمایل نخبگان به مهاجرت خارج از کشور, عبارت اند از: مشکلات مراکز علمی-پژوهشی, اجتماعی-فرهنگی, اقتصادی, مدیریتی, برنامه ریزی, قانونی و زیر ساخت های ارتباطی و فناوری. در بخش کمی, با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه, اطلاعات لازم گردآوری شد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 183 نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر مورد نظرسنجی قرار گرفتند. در این تحقیق براساس نظریه های «جاذبه دافعه» اورت لی و پرتز, «الگوی جهان گرای» جانسون و نظریه های «دوگانگی ساختاری», «بحران منزلتی» و «سرمایه انسانی», عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان مورد کندوکاو قرار گرفت. بعد از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی مشاهده شد که عوامل اجتماعی و علمی (موانع) در مبدا, عوامل علمی و اجتماعی در مقصد و عوامل مداخله گر در مقصد بر تمایل نخبگان به مهاجرت خارج از کشور تاثیر دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID