video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

877

دانلود:

203

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج درمان هشت ساله غیر جراحی بیماری Scheuermann kyphosis

صفحات

 صفحه شروع 50 | صفحه پایان 52

چکیده

 مقدمه: بیماری کیفوز شوئرمن بیماری شایعی است که نزد نوجوانان زیاد دیده می شود و در کشور ما هنوز تحقیقی در مورد نتایج درمان غیرجراحی این بیماری صورت نگرفته است. لذا این مطالعه جهت بررسی نتایج درمان کیفوز شوئرمن توسط بریس انجام گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی نتایج درمان این بیماری توسط بریس در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بین سالهای 1373 تا 1381 می باشد.روشها: تعداد بیماران در مدت 8 سال 273 مورد بودند که میانگین سنی آنها 14 سال (12 تا 17 سال) بود. میانگین میزان انحراف ستون فقرات در جهت کیفوز 57 درجه (52 تا 65 درجه) بود.کلیه این بیماران با بریس C.T.L.S.O (میل واکی بریس) تحت درمان قرار گرفتند. از 273 بیمار مبتلا 29 نفر به علت عدم استفاده صحیح از بریس از مطالعه خارج شدند. بقیه بیماران (244 مورد) 139 مورد پسر و 105 مورد دختر بودند.نتایج: از این 244 مورد 225 مورد (92%) با بریس انحنا ستون فقرات توراسیک (دور سال کیفوز) نرمال پیدا کردند 19 مورد (8%) علیرغم استفاده صحیح از بریس پیشرفت نمودند ولی پیشرفت بیماری آنقدر که ضرورت جراحی داشته باشد نبود. از 205 مورد که با بریس بهبودی کامل پیدا کردند 35 مورد 4 ماه بعد از قطع بریس دوباره انحنا ستون فقرات دورسال آنها افزایش پیدا کرد که مجددا تا بلوغ اسکلتی از بریس استفاده نمودند. اکثر این عده که عود کردند در حوالی بلوغ اسکلتی بوده اند. جالب آنکه 21 مورد از این 35 مورد که عود داشتند پسر بودند. این موضوع می تواند فرضیه مکانیکال بودن علت بیماری را تقویت نماید. بحث: تمام بیمارانی که با استفاده از بریس C.T.L.S.Oدرمان شدند و 92% کیفوزتوراسیک آنها به کمتر از 40 درجه رسید و 8% کیفوز پیشرفت کرد. در مطالعه با درمان کیفوز شوئرمن بهترین نتیجه را بریس میل واکی داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیم زاده، سیدعلیرضا، و خسروانی مقدم، محمدتقی. (1383). بررسی نتایج درمان هشت ساله غیر جراحی بیماری Scheuermann kyphosis . مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 22(72)، 50-52. SID. https://sid.ir/paper/50682/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیم زاده سیدعلیرضا، خسروانی مقدم محمدتقی. بررسی نتایج درمان هشت ساله غیر جراحی بیماری Scheuermann kyphosis . مجله دانشکده پزشکی اصفهان[Internet]. 1383؛22(72):50-52. Available from: https://sid.ir/paper/50682/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلیرضا ابراهیم زاده، و محمدتقی خسروانی مقدم، “بررسی نتایج درمان هشت ساله غیر جراحی بیماری Scheuermann kyphosis ،” مجله دانشکده پزشکی اصفهان، vol. 22، no. 72، pp. 50–52، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/50682/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی