video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

756

دانلود:

205

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 85

چکیده

 مقدمه: سارکوسیستوزیز از شایع ترین بیماری های زئونوز محسوب می شود که توسط انگل های جنس Sarcocystis ایجاد می گردد, Sarcocystis تک یاخته درون سلولی دو میزبانه و شاخه اپی کمپلکسا می باشد. سه گونه شناخته شده Sarcocystis, گاو را به عنوان میزبان واسط آلوده می نماید که شامل Sarcocystis cruzi, Sarcocystis hirsute و Sarcocystis hominis می باشند و سگ, گربه و انسان به ترتیب میزبانان نهایی هستند.روش ها: یک نمونه همبرگر سنتی عرضه شده در شهر یزد خریداری و به آزمایشگاه منتقل شد. جهت انجام استخراج DNA ژنومی, از روش Salting out استفاده شد. جهت شناسایی انگل جنس سارکوسیست و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی, قطعه ای خاص از ژن (18s rRNA یا 18S ribosomal RNA) این انگل تکثیر شد که نتیجه حاصل از الکتروفورز, باند 953 bp را نشان داد که بیانگر جنس Sarcocystis بود. سپس به منظور تعیین گونه انگل, از آنزیم های BfaI و RsaI جهت ایجاد برش بر قطعه تکثیر شده استفاده گردید و باندهای حاصل از برش آنزیم ها, بر روی ژل آگارز الکتروفورز شدند.یافته ها: پس از برش با آنزیم BfaI دو باند به اندازه 397 bp و 557 bp مشاهده شد. بعد از ایجاد برش توسط آنزیم RsaI, دو باند 376 bp و 577 bp مشاهده شد که دلیل بر وجود گونه Sarcocystis hirsuta می باشد.نتیجه گیری: در این گزارش, وجود Sarcocystis hirsuta در همبرگر سنتی را می توان به تماس نزدیک گربه با دام در مزارع که سبب آلودگی آب و غذای دام به مدفوع آلوده گربه می شود, نسبت داد. بر اساس جستجو در منابع پایگاه های اطلاعات علمی, این تحقیق اولین گزارش تشخیص مولکولی Sarcocystis hirsuta به روش PCR-RFLP (Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism) همبرگرهای سنتی تولیدی در ایران بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حاجی محمدی، بهادر، دهقانی، علی، مقدم احمدی، مهسا، اسلامی، گیلدا، عریان، احمد، یاسینی اردکانی، سیدعلی، ظهورتبار، امین، و میرزایی، فرزانه. (1393). جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(273)، 79-85. SID. https://sid.ir/paper/50651/fa

  Vancouver: کپی

  حاجی محمدی بهادر، دهقانی علی، مقدم احمدی مهسا، اسلامی گیلدا، عریان احمد، یاسینی اردکانی سیدعلی، ظهورتبار امین، میرزایی فرزانه. جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان[Internet]. 1393؛32(273):79-85. Available from: https://sid.ir/paper/50651/fa

  IEEE: کپی

  بهادر حاجی محمدی، علی دهقانی، مهسا مقدم احمدی، گیلدا اسلامی، احمد عریان، سیدعلی یاسینی اردکانی، امین ظهورتبار، و فرزانه میرزایی، “جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران،” مجله دانشکده پزشکی اصفهان، vol. 32، no. 273، pp. 79–85، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/50651/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی