Start: 2/3/2023 6:15:05 AMEnd: 2/3/2023 6:15:06 AM >> 701

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

152

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور در آبهای استان هرمزگان

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 138

چکیده

 ماهی هوور یکی از گونه های مهم سطح زیان درشت در آبهای استان هرمزگان محسوب می شود. میزان صید این گونه در سال 1389 بالغ بر 32405 تن گردید که این مقدار 65 درصد از کل صید ماهیان سطحزی درشت را تشکیل داد. جهت برداشت پایدار از ذخایر ماهی هوور لازم است الگوی برداشت٬ حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی مورد محاسبه قرار گیرد. به همین منظور اطلاعات مربوط به فراوانی طولی و وزنی در تمامی ماههای سال 1389 از 6 تخلیه گاه اصلی حسینه, کنگ, بندرعباس, سلخ, سیریک و جاسک در استان هرمزگان جمع آوری گردید. پیراسنجه های رشد L¥ و K بترتیب 112.23 سانتیمتر و 0.3 در سال بدست آمد و از آنجا٬ میزان مرگ و میر طبیعی 0.43 در سال بدست آمد و سپس مقدار حداکثر ثابت برداشت 11880 تن برآورد گردید. رابطه توانی W=a.FLb طول (سانتیمتر)–وزن (گرم) این بررسی بصورت W=3×10-5FL2.82 محاسبه شد که نشان دهنده رشد همگون این گونه بود. الگوی برداشت نشان داد که حدود 85 درصد از ماهیان صید شده قبل از اولین طول بلوغ مورد بهره برداری قرار می گیرند. بیشترین مقدار بازسازی شیلاتی در آبان ماه و با میانگین طولی 27 سانتیمتر بدست آمد. جهت تصحیح الگوی برداشت مناسب این گونه٬ پیشنهادات ممنوعیت صید در زمان بیشترین بازگشت شیلاتی و تعدیل ابزار صید (گوشگیر سطح) ارائه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی