Start: 2/5/2023 7:01:04 AMEnd: 2/5/2023 7:01:05 AM >> 863

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

35

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارایه یک روش برای کاهش ناخالصی های محلول در برج های خنک کن تر

نویسندگان

خانکی منصور

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 95

چکیده

 یکی از سامانه های بسیار کارا در انتقال انرژی از نیروگاه ها و صنایع شیمیایی به محیط, برج های خنک کن تر می باشد. ناخالصی محلول در آب برج های خنک کن تر, که با آب تغذیه به آن وارد می شود, توسط زیراب محدود می شود. در این پژوهش به کیفیت آب در برج خنک کن تر پرداخته شد. در تحلیل های به عمل آمده نشان داده شد که زیراب پیوسته کاراتر از زیراب تناوبی می باشد. همچنین در چند برج خنک کن تر می توان سامانه زیراب برج ها را به گونه ای مورد استفاده قرار داد تا با یک زیراب کلی معین ناخالصی محلول در برج های خنک کن کاهش یابد. در یک مورد اثربخشی زیراب در یک گروه شامل 5 برج خنک کن موردبررسی قرار گرفت و نشان داده شد که با زیراب 20% مقدار متوسط ناخالصی در برج ها را می توان از 6 برابر ناخالصی محلول در آب تغذیه به 2.74 کاهش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی