مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

19

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپ های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط آبی و دیم

صفحات

 صفحه شروع 314 | صفحه پایان 322

چکیده

 به منظور ارزیابی تحمل به خشکی در یونجه, 49 اکوتیپ یونجه زراعی (Medicago sativa) در قالب طرح لاتیس مربع ساده در شرایط آبی و دیم به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهر (تبریز) ارزیابی شد. صفت عملکرد علوفه خشک در دو شرایط آبی و دیم طی دو سال اندازه گیری شد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که بین اکوتیپ های یونجه و سال ها تفاوت معنی دار وجود داشت. در شرایط آبی میانگین عملکرد علوفه خشک 9.01 تن در هکتار و در شرایط دیم 4.94 تن در هکتار بود. تجزیه خوشه ای اکوتیپ های یونجه را از نظر عملکرد علوفه خشک و شاخص های تحمل به خشکی به خوبی گروه بندی کرد. در گروه 3 اکوتیپ های شماره 14, 25, 37, 32, 11, 13 و 10 با میانگین 6.42 تن در هکتار عملکرد علوفه خشک در شرایط دیم و با متوسط تحمل به تنش خشکی 0.95 یک خوشه متحمل به خشکی با عملکرد مطلوب را تشکیل دادند. بر اساس شدت تنش خشکی (si=0.452), شاخص های حساسیت و تحمل به تنش خشکی اکوتیپ های 14 (خرم آباد) و 32 (فریدن) به ترتیب با متوسط عملکرد 8.74 و 7.26 تن در هکتار در شرایط دیم, متحمل به خشکی شناسایی شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی