video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

539

دانلود:

287

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی در افراد مبتلا به Multiple Sclerosis مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1392

صفحات

 صفحه شروع 677 | صفحه پایان 682

چکیده

 مقدمه: Multiple Sclerosis (MS) و هیپوتیروئیدی (Hypothyroidism), دو بیماری شایع در جامعه می باشد که برخی مطالعات همراهی بین این دو بیماری را مورد بررسی قرار داده و به این فرضیه دست یافته اند که شاید بین این دو بیماری ارتباطی وجود دارد, اما پژوهش های انجام گرفته در این زمینه کافی نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر, تعیین میزان شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به MS بود.روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. جامعه مورد مطالعه را بیماران مبتلا به MS که به کلینیک MS بیمارستان مذکور مراجعه کرده بودند, تشکیل داد. نمونه ها تحت آزمایش های تیروئیدی قرار گرفتند و شیوع هیپوتیروئیدی در آنان تعیین گردید.یافته ها: طی یک سال مطالعه, 726 بیمار مبتلا به MS مورد بررسی قرار گرفتند که دو نفر آن ها به علت اختلال به هیپرتیروئیدی, از مطالعه خارج شدند. از مجموع 724 بیمار, 586 نفر (80.9 درصد) زن و 138 نفر (19.1 درصد) مرد بودند. تعداد بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی, 50 نفر بود و بدین ترتیب, شیوع هیپوتیروئیدی 6.9 درصد برآورد گردید.نتیجه گیری: شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به MS (6.9 درصد) نسبت به جامعه سالم (2.0 درصد) بیشتر است. بنابراین, لازم است بیماران مبتلا به MS از نظر ابتلا به اختلالات تیروئیدی مورد بررسی و درمان قرار گیرند و شاید درمان هیپوتیروئیدی, در نتیجه گیری درمان MS آنان نیز موثر باشد. ضمن این که توصیه می گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اعتمادی فر، مسعود، و صادقی، فاطمه. (1395). بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی در افراد مبتلا به Multiple Sclerosis مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1392. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(386)، 677-682. SID. https://sid.ir/paper/50339/fa

  Vancouver: کپی

  اعتمادی فر مسعود، صادقی فاطمه. بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی در افراد مبتلا به Multiple Sclerosis مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1392. مجله دانشکده پزشکی اصفهان[Internet]. 1395؛34(386):677-682. Available from: https://sid.ir/paper/50339/fa

  IEEE: کپی

  مسعود اعتمادی فر، و فاطمه صادقی، “بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی در افراد مبتلا به Multiple Sclerosis مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1392،” مجله دانشکده پزشکی اصفهان، vol. 34، no. 386، pp. 677–682، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/50339/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی