مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مرتع | سال:1396 | دوره:11 | شماره:2 | صفحه شروع:246 | صفحه پایان:256

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر رزین اکریلیک حاوی نانو ذرات رس و مالچ گیاهی گندم دیم در استقرار گیاه قره داغ (.Nitraria schoberi L) در داخل هلالی آبگیر (مطالعه موردی: پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن استان خراسان شمالی)

صفحات

 صفحه شروع 246 | صفحه پایان 256

چکیده

 در سال های اخیر, فناوری نانو راه خود را در دامنه وسیعی از کاربرد های جدید باز کرده است, تحقیق حاضر به نقش نانوکامپوزیت رس و مالچ گیاهی در داخل هلالی های آبگیر بر رشد و توسعه گیاه مرتعی قره داغ (Nitraria schoberi) می پردازد. بدین منظور ابتدا هلالی های آبگیر در منطقه احداث گردید. سپس در داخل هر هلالی یک پایه از گونه قره داغ کشت گردید. برای انجام مطالعه 5 تیمار شامل تیمار شاهد, تیمار رزین اکریلیک خالص (فاقد نانو ذره), تیمار 1 درصد نانو ذرات رس-رزین اکریلیک, تیمار 3 درصد نانو ذرات رس-رزین اکریلیک و تیمار مالچ گیاهی گندم دیم در نظر گرفته شد. هر کدام از تیمار های دارای 10 تکرار بود. بعد از اعمال تیمار ها خصوصیات گیاهی شامل درصد پایه های نهال استقرار یافته, درصد تاج پوشش, ارتفاع گیاه و تعداد شاخه های جانبی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تجزیه واریانس یک طرفه صورت گرفت. نتایج نشان داد که تمامی تیمار های مورد مطالعه با تیمار شاهد در تمامی خصوصیات مورد بررسی تفاوت معنی داری داشتند. تیمار 3 درصد نانو ذرات رس-رزین اکریلیک به عنوان بهترین تیمار شناخته شد که سبب بهبود کلیه خصوصیات مورد بررسی و استقرار 100 درصد پایه های نهال کشت شده در مقایسه با تیمار شاهد (20 درصد استقرار) شد. لذا استفاده همزمان غلظت بهینه 3 درصد نانو ذرات رس- رزین اکریلیک با هلالی آبگیر در کشت گونه قره داغ برای اطمینان از استقرار و رشد بهینه در عرصه های مناطق خشک و نیمه خشک پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID