مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran) | سال:1393 | دوره:26 | شماره:4 | صفحه شروع:280 | صفحه پایان:284

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف رفع آلودگی بزاق از باندینگ کیور نشده بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا

صفحات

 صفحه شروع 280 | صفحه پایان 284

چکیده

 زمینه و هدف: از عوامل پیش نیاز در حصول نتایج رضایت بخش ترمیم های کامپوزیت جلوگیری از آلودگی در طی مراحل کار می باشد. هدف این مطالعه آزمایشگاهی تعیین و مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا در دو روش مختلف رفع آلودگی بزاق از باندینگ کیور نشده با شرایط بدون آلودگی است.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی 36 دندان انسیزور و پره مولر خارج شده سالم انسانی تهیه و به سه گروه 12 تایی تقسیم شد. گروه اول بدون آلودگی و به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. در گروه دوم و سوم, پیش از نوردهی باندینگ, آلودگی با بزاق اعمال شد و به دو روش مختلف این آلودگی برطرف گردید. در گروه دوم شستشوی باندینگ آلوده با پوآر آب و هوا, خشک کردن با پوآر هوا, اچ مجدد سطح به مدت پنج ثانیه, شستشو, خشک کردن با پوآر هوا و کاربرد مجدد باندینگ و در گروه سوم نوردهی باندینگ آلوده, خشک کردن سطح با پوآر هوا, اچ مجدد سطح (پنج ثانیه), شستشو, خشک کردن با پوآر هوا و کاربرد مجدد باندینگ انجام شد. استحکام برشی باند اندازه گیری شد و نتایج گروه های مختلف توسط آزمون یک سویه One way ANOVA با یکدیگر مقایسه گردید.یافته ها: میانگین استحکام باند در گروه کنترل 16.5317 مگاپاسکال, در گروه شستشوی باندینگ آلوده 16.2308 مگاپاسکال و در گروه کیور باندینگ آلوده 15.8025 مگاپاسکال به دست آمد. اختلاف آماری معنی داری بین نتایج گروه های مختلف مطالعه وجود ندارد (P=0.954).نتیجه گیری: هر دو روش جدید رفع آلودگی بزاق از نظر ایجاد استحکام باند قابل قبول و مشابه با شرایط آلوده نشده می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID