مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1396 | دوره:14 | شماره:4 (پیاپی 54) | صفحه شروع:213 | صفحه پایان:219

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص بیماری پریودنتال با استفاده از الگوریتم لونبرگ- مارکواردت

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 219

چکیده

 سابقه و هدف: بیماری پریودنتال, یکی از شایع ترین بیماری های عفونی دهان است. تشخیص صحیح و زودهنگام آن می تواند موجب کاهش میزان عوارض ناخوشایند گردد. هدف از این مطالعه بررسی دقت و کارایی شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص بیماری پریودنتال است.مواد و روش ها: این مطالعه تشخیصی, در بازه زمانی سال های 94 و 95 از بررسی پرونده پزشکی 230 مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی زاهدان انجام شد. 5 متغیر سن, جنسیت, شاخص پلاک دندانی (PI), عمق پروبینگ (PPD) و شاخص از دست دادن چسبندگی (CAL) در این افراد بررسی شد. در مدل شبکه عصبی مصنوعی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا از تابع آموزشی لونبرگ -مارکواردت استفاده شد. ارزش پیش بینی مثبت و ارزش پیش بینی منفی جهت ارزیابی شبکه در مرحله آزمون مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان دادن که شبکه پس انتشار خطا با ساختار 5-20-4-2 و الگوریتم لونبرگ-مارکواردت و استفاده از توابع انتقال یکسان در تمام لایه ها (تانژانت هایپربولیک سیگموئیدی) می تواند به عنوان تابع آموزشی کارا در تشخیص بیماری پریودنتال مورد استفاده قرار گیرد. مقادیر ارزش پیش بینی مثبت و منفی در مرحله آزمون به ترتیب 94.7 و 80 درصد به دست آمد. خروجی نرم افزار مقادیر مناسبی را برای زمان (4.5870 ثانیه) و رگرسیون در فاز آزمون, آزمایش و کل (0.7454, 0.9749 و 0.9254) به دست آورد.نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می تواند در تشخیص بیماری های پریودنتال در حداقل زمان کمک کننده باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID