مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,151

دانلود:

717

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول شهر همدان

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 70

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد مختلف سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان همدان با توجه به متغیر تعدیل کننده جنسیت بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است که به صورت پیمایش مقطعی صورت گرفته است. جامعه مورد نظر دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان همدان بودند که تعداد 400 نفر از بین آنان به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای سنجش متغیر سبک های اسنادی از (ASQ) پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون (1982) استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها بیانگر این است که بین سبک اسنادی عام (کلی) در موقعیت های خوشایند و سبک اسنادی درونی در موقعیت های ناخوشایند با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. تفاوت دختران و پسران در سبک های اسنادی مثبت, منفی و سبک پایدار- ناپایدار در موقعیت های خوشایند معنادار بود. نتایج نشان دهنده ارتباط معنادار بین برخی از سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود و همچنین تفاوت دختران و پسران از نظر سبک های اسنادی معنادار بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  معصومی، نعمت اله، کرباسی، منیژه، و وکیلیان، منوچهر. (1393). رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول شهر همدان. تحقیقات روانشناختی، 6(22)، 55-70. SID. https://sid.ir/paper/500459/fa

  Vancouver: کپی

  معصومی نعمت اله، کرباسی منیژه، وکیلیان منوچهر. رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول شهر همدان. تحقیقات روانشناختی[Internet]. 1393؛6(22):55-70. Available from: https://sid.ir/paper/500459/fa

  IEEE: کپی

  نعمت اله معصومی، منیژه کرباسی، و منوچهر وکیلیان، “رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول شهر همدان،” تحقیقات روانشناختی، vol. 6، no. 22، pp. 55–70، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/500459/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی