video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

681

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه خصوصیات آنتی ژنی دو سوش Toxoplasma. gondii با استفاده از روش SDS-PAGE

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 16

چکیده

 سویه انگل Toxoplasma. gondii, از عوامل مهم بیماری زایی آن می باشد. تاکنون سویه های مختلفی از انگل جدا گردیده است. این سویه ها دارای قدرتهای متفاوت در ایجاد بیماری می باشند. از آنجا که تفاوت در سویه های انگل به سادگی قابل تشخیص نیست, این امکان وجود دارد که با بکار گرفتن روشهای بیوشیمیایی, چگونگی این اختلافها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور, سویه وحشی RH و سویه جدا شده از اصفهان IC انتخاب و با آلوده نمودن موشهای سوری, با استفاده از هر یک از سویه های فوق, مایع درون حفره شکم برای تهیه آنتی ژن خارج گردید. در مورد سویه RH آنتی ژنهای مایع صفاق (TRH-PE) آنتی ژن پیکره انگل (TRH-HA) و در مورد سویه جدا شده از اصفهان, آنتی ژن مایع صفاق (TIC-PE) بر اساس روشهای استاندارد تهیه گردیدند. در آغاز, مقدار پروتیین هر یک از نمونه ها اندازه گیری و سپس هر کدام از آنتی ژنهای فوق در چاهک های مربوطه قرار داده شد و با استفاده از تکنیک SDS-PAGE خصوصیات آنتی ژنی سویه ها مورد بررسی قرار گرفت. در اثر حرکت آنتی ژنها بر روی ژل, تعداد 13 باند پروتیینی مشاهده گردید که با توجه به شباهت باندهای ایجاد شده در دو سویه مورد آزمایش, به نظر می رسد تفاوت پاتوژنیسیته و بیماریزایی انگل احتمالا به دلیل تفاوت در مقدار بعضی از پروتیینهای موجود در دو سویه باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حق پناه، بهزاد، و جلایر، طهمورث. (1379). مقایسه خصوصیات آنتی ژنی دو سوش Toxoplasma. gondii با استفاده از روش SDS-PAGE . مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 18(58)، 14-16. SID. https://sid.ir/paper/49796/fa

  Vancouver: کپی

  حق پناه بهزاد، جلایر طهمورث. مقایسه خصوصیات آنتی ژنی دو سوش Toxoplasma. gondii با استفاده از روش SDS-PAGE . مجله دانشکده پزشکی اصفهان[Internet]. 1379؛18(58):14-16. Available from: https://sid.ir/paper/49796/fa

  IEEE: کپی

  بهزاد حق پناه، و طهمورث جلایر، “مقایسه خصوصیات آنتی ژنی دو سوش Toxoplasma. gondii با استفاده از روش SDS-PAGE ،” مجله دانشکده پزشکی اصفهان، vol. 18، no. 58، pp. 14–16، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/49796/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )