video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,170

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH)

صفحات

 صفحه شروع 534 | صفحه پایان 541

چکیده

 مقدمه: شیوع روزافزون چاقی و متعاقب آن سندرم متابولیک, باعث افزایش شیوع کبد چرب غیرالکلی شده است. هنوز درمان کاملا قطعی برای کبد چرب در دسترس نیست. هدف از این مطالعه, مقایسه اثر بخشی ویتامین E همراه با اورسودزوکسی کولیک اسید (UDCA) با ویتامین E تنها به عنوان دو روش رایج درمان این بیماری بود.روش ها: این مطالعه در قالب کارآزمایی در دو شاخه ویتامین E 400 واحد روزانه به تنهایی و همراه با اورسودزوکسی کولیک اسید 250 میلی گرم در هر 8 ساعت به انجام رسید. بیمارانی که ALT غیر طبیعی و در سونوگرافی کبد چرب داشتند, به مطالعه وارد شده, در دو گروه تصادفی سازی شده برای 6 ماه تحت درمان و پی گیری قرار گرفتند. کاهش ALT به زیر 1.5 برابر حد بالای طبیعی به عنوان پاسخ درمانی در نظر گرفته شد.یافته ها: بین 16 نفر گروه درمان منفرد و 19 نفر گروه درمان ادغام یافته, تفاوتی از نظر سنی (میانگین کلی 4.2±58.5 سال) و جنسی (54 درصد جنس مرد در کل) وجود نداشت. شاخص توده بدنی بین دو گروه تفاوتی نداشت و در طی مطالعه تغییر مشخص پیدا نکرد .(28.2±1.2 kg/m2)در گروه درمان ادغام یافته 13 و در گروه منفرد 9 نفر به هدف درمانی رسیدند.(P=0.46)  میانگین تغییرات ALT و AST در طی مداخله, بین دو گروه تفاوت آماری نداشت؛ ولی ترانس آمینازها به نسبت قبل از مطالعه, در اثر مداخله درمانی به صورت معنی داری حداقل  30 IU/Lکاهش یافت.(P=0.02) نتیجه گیری: درمان منفرد یا ترکیبی حاوی ویتامین E به طور متوسط در 0.6 افراد باعث دستیابی به بهبودی در عرض 6 ماه می شود اما افزودن اورسودزوکسی کولیک اسید تاثیر درمانی قابل توجهی بر نتیجه درمان ندارد. تعداد کم نمونه باعث می شود که نتوان به راحتی در مورد اثر افزودن UDCA به ویتامین E قضاوت کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علویان، سیدموید، فقیه ایمانی، زهرا، شعبان نژاد، مرتضی، و ادیبی، پیمان. (1389). مقایسه تاثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH). مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28(111)، 534-541. SID. https://sid.ir/paper/49674/fa

  Vancouver: کپی

  علویان سیدموید، فقیه ایمانی زهرا، شعبان نژاد مرتضی، ادیبی پیمان. مقایسه تاثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH). مجله دانشکده پزشکی اصفهان[Internet]. 1389؛28(111):534-541. Available from: https://sid.ir/paper/49674/fa

  IEEE: کپی

  سیدموید علویان، زهرا فقیه ایمانی، مرتضی شعبان نژاد، و پیمان ادیبی، “مقایسه تاثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH)،” مجله دانشکده پزشکی اصفهان، vol. 28، no. 111، pp. 534–541، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/49674/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی