مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی) | سال:1393 | دوره:9 | شماره:35 | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی زیبایی شناسانه اشعار عاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتی و نو ( ایهام، لف و نشر، حس آمیزی و پارادوکس)

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 جوهر هنر از جمله شعر, زیبایی است و علمای بلاغت,بدیع را علم آرایش کلام می دانند. مقاله حاضر, اشعار فدایی مازندرانی (از برجسته ترین سوگ سرایان عاشورایی) را از منظر علم بدیع,آرایه های ایهام و لف و نشر (بدیع سنتی ) و حسامیزی و پارادوکس (بدیع نو) مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. آرایه ایهام در اشعار فدایی, دارای بیشترین بسامد است وبه دنبال آن ایهام تناسب در برخی ازابیات مشاهده می شود. فدایی آرایه ایهام را در قالب عناصر طبیعی و آیینی - دینی به صورت هنرمندانه به کار گرفته, گاه از اصطلاحات و مقام های موسیقی در قالب ایهام برای بیان اندیشه ها و مضامین دینی سودجسته است. در ابیاتی که زیبایی های عاشورایی آن مورد بررسی قرار گرفته, لف و نشر مرتب, بسامد بسیار بالاتری دارد. هم چنین آرایه های «پارادوکس» و «حسامیزی» در مقتل فدایی, بررسی و بسامد کاربرد آن ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID