video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

282

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر ژل فلوراید بر میزان ریزسختی کامپوزیت های In vitro) Flow able)

صفحات

 صفحه شروع 206 | صفحه پایان 212

چکیده

 سابقه و هدف: شناخت مواد ترمیمی نظیر کامپوزیت های Flow able که بهترین خواص فیزیکی از جمله ریزسختی مناسب را دارا بوده, تحت تاثیر عوامل محیطی, مقاومت کافی را داشته باشند, دغدغه اصلی بسیاری از دندانپزشکان در این زمینه است. یکی از کاربردهای کامپوزیت فلو, درمان فیشورسیلنت و ترمیم محافظه کارانه رزینی می باشد که درمانی رایج در دندانپزشکی کودکان است. ژل موضعی (Acidulated Phosphor Fluoride (APF می تواند سبب تخریب سطحی, کاهش وزن و کاهش مقاومت به سایش در کامپوزیت ها شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ژل APF بر میزان ریزسختی کامپوزیت های فلو بود.مواد و روشها: در تحقیق تجربی- آزمایشگاهی حاضر جامعه مورد بررسی شامل 60 نمونه کامپوزیت فلو با نام های Tetric N-Flow (Ivoclar-Vivadent), Permaflo (Ultradent) و Denfil (Vericom) بود. نمونه ها به صورت دیسک هایی با ضخامت 2 میلی متر و قطر 6 میلی متر تهیه و به مدت یک هفته در بزاق مصنوعی در دمای اتاق قرار گرفتند. سپس 20 نمونه هر ماده به طور تصادفی به دو گروه ده تایی شاهد و آزمون تقسیم گردیدند. اندازه گیری سختی باروش Vicker’s انجام گرفت. در گروه شاهد, در هر دیسک سه بار indentation روی یک دایره با فاصله حداقل یک میلی متر از هم و از لبه نمونه ها انجام گرفت و میانگین محاسبه گردید. در آخر برای همه ارزیابی ها یک میانگین گرفته شد. سپس نمونه های آزمون به مدت 4 دقیقه در معرض ژل (1.23%) APF سلطان قرار گرفتند و با آب شستشو و با هوا خشک گردیدند و مجدادا میزان ریزسختی آنها طبق روش بالا اندازه گیری شد. جهت مقایسه اثر ژل APF و نوع کامپوزیت بر روی ریزسختی انواع کامپوزیت فلو از آزمون 2- WAY ANOVA استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان دادند که میزان ریزسختی کامپوزیت های فلوی Tetric N-Flow, Permaflo و Denfil قبل از بکارگیری ژل فلوراید APF به ترتیب 16.5±1.32, 37.36±2.13, 20.39±0.52 و پس از بکارگیری فلوراید به ترتیب به 16.46±2.20, 35.06±2.43 و 19.13±2.20 رسید که تفاوت قبل و بعد برای هر ماده بی معنی (P=0.193) ولی بین مواد مختلف معنی دار بود (P<0.001). نتیجه گیری: قرارگیری کامپوزیت های فلوی Tetric N-Flow, Permaflo و Denfil در معرض ژل APF به مدت 4 دقیقه, تاثیری بر میزان ریزسختی آنها ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رشیدیان، علی، صغیری، محمدعلی، محمدبیگلو، ساناز، و افشاریان زاده، مریم. (1392). بررسی تاثیر ژل فلوراید بر میزان ریزسختی کامپوزیت های In vitro) Flow able). مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، 31(4 (پی در پی 100))، 206-212. SID. https://sid.ir/paper/495968/fa

  Vancouver: کپی

  رشیدیان علی، صغیری محمدعلی، محمدبیگلو ساناز، افشاریان زاده مریم. بررسی تاثیر ژل فلوراید بر میزان ریزسختی کامپوزیت های In vitro) Flow able). مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)[Internet]. 1392؛31(4 (پی در پی 100)):206-212. Available from: https://sid.ir/paper/495968/fa

  IEEE: کپی

  علی رشیدیان، محمدعلی صغیری، ساناز محمدبیگلو، و مریم افشاریان زاده، “بررسی تاثیر ژل فلوراید بر میزان ریزسختی کامپوزیت های In vitro) Flow able)،” مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، vol. 31، no. 4 (پی در پی 100)، pp. 206–212، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/495968/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی