مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران | سال:1387 | دوره:20 | شماره:4 (پیاپی 54) | صفحه شروع:201 | صفحه پایان:208

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

395

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک و درمان بیماران مبتلا به شکستگی اربیت بستری شده در بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان امام خمینی تهران

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 208

چکیده

 مقدمه: شکستگی های ناحیه اربیت بخش قابل توجهی از شکستگی های صورت را تشکیل می دهد. در این مطالعه بر آن شدیم تا پیامد و ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به شکستگی اربیتال را طی یک دوره 10 ساله در بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان امام خمینی تهران بررسی نماییم.روش کار: 103 بیمار دچار شکستگی اربیت وارد مطالعه شدند. اطلاعات استخراج شده پرونده های بیماران جمع آوری مورد بررسی آماری قرار گرفت.نتایج: 68% بیماران در گروه سنی 20 تا40 سال قرار داشتند. نسبت جنسی مذکر به مونث 5 به 1 بود. عمده ترین علت شکستگی, تصادفات ناشی از اتومبیل و شایع ترین محل آن در ناحیه کف اربیت بود. شایع ترین نشانه بالینی اکیموز پری اربیت و شایع ترین صدمه همراه, شکستگی استخوان زایگوما بود. دوبینی, انوفتالموس و دفورمیتی زمان مراجعه به ترتیب در 94.4%, 86.2% و 87.5% موارد با عمل جراحی بهبود یافت. فراوانی انوفتالموس در بیماران دچار شکستگی دیواره داخلی اربیت بیش از بیماران دچار سایر شکستگی ها بود (p<0.02) بیمارانی که تحت برشGillies  قرار گرفتند, عوارض پس از عمل بیشتری داشتند (p<0.05) ما بین فراوانی عوارض در بیماران و نوع شکستگی اربیت ارتباط معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد در کشور ما سوانح رانندگی با اتومبیل عمده ترین عامل شکستگی های اریت می باشد که بیشتر در مردان جوان اتفاق می افتد. به دلیل وجود قابل ملاحظه صدمات در ارگان های مجاور به خصوص در مغز, در این شکستگی ها بررسی مناسب و درمان سریع را می بایست مد نظر قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID