مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا و توسعه
سال:1392 | دوره:11 | شماره:پیاپی 30
صفحه شروع:87 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

370

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان فرسایش خاک و رسوب دهی در حوضه آبخیز مشکین چای به روش EPM

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 100

چکیده

 حوضه آبخیز مشکین چای با وسعتی معادل 521.9 کیلومترمربع, بخشی از دامنه شمالی سبلان - قوشه داغ و قسمتی از فرورفتگی ساختمان مشکین - اهر می باشد. حاکمیت اقلیم نیمه مرطوب سرد با متوسط بارش سالانه 372.9 میلی متر, شیب نسبتا زیاد دامنه ها و سازندهای حساس به فرسایش موجب شده تا حوضه مورد مطالعه به شدت فرسایش پذیر باشد. علاوه بر عوامل طبیعی ذکر شده آثار فعالیت های انسانی به صورت تغییر کاربری اراضی در حوضه مورد مطالعه فرسایش را شدت بخشیده است. هدف از این تحقیق مشخص نمودن وضعیت رسوبدهی حوضه آبخیز مشکین چای در ارتباط با عوامل موثر در تولید رسوب می باشد. در این راستا از نرم افزارARC GIS , تصاویر ماهواره ای IRS, داده های ایستگاه های هیدرومتری, هواشناسی, نقشه های توپوگرافی, زمین شناسی در اجرای مدل EPM مورد استفاده قرار گرفت. بررسی نتایج حاصل نشان می دهد که سه عامل مهم توپوگرافی, لیتولوژی و تغییرات کاربری اراضی در کنترل فرسایش و رسوب نقش مهمی ایفا نموده اند. مقدار ضریب شدت فرسایش (Z) عدد 2, میانگین مقدار کل رسوب 10123764 مترمکعب در سال, دبی رسوب ویژه 19397.9 و فرسایش ویژه 21553.3 به دست آمد که نشان دهنده فرسایش خیلی شدید در حوضه آبخیز مورد مطالعه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی