مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

264

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کاربرد کشت ادرار با رنگ‌ آمیزی گرم ادرار در تشخیص عفونت‌ های ادراری

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 58

چکیده

 زمینه: آزمایش‌های مختلفی برای تشخیص عفونت‌های ادراری انجام می‎شوند که ویژگی, حساسیت و مدت زمان انجام آنها با هم متفاوت است. هدف: مطالعه به منظور مقایسه کشت ادرار با آزمایش رنگ‎آمیزی گرم در تشخیص عفونت‌های ادراری انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی برای 100 بیمار مشکوک به عفونت ادراری بستری در بیمارستان قدس شهرستان قزوین در سال 1382 نمونه‌گیری, کشت ادرار و آزمایش رنگ‌آمیزی گرم انجام شد. حساسیت, ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی آزمایش رنگ‎آمیزی گرم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: از 100 نمونه کشت ادرار, 75 کشت ادرار مثبت وجود داشت. آزمایش رنگ‌آمیزی گرم ادرار در 68 بیمار مثبت شد که حساسیت و ویژگی آن به ترتیب %85 و %84 بود. نتیجه‎گیری: رنگ‌آمیزی گرم ادرار در تشخیص عفونت‌های ادراری, جایگزین کاملی برای کشت ادرار نیست, اما در مقایسه با طول زمان انجام آزمایش و اهمیت تشخیص و درمان سریع عفونت‌های ادراری, بسیار با ارزش است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.