مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین | سال:1386 | دوره:11 | شماره:2 (پیاپی 43) | صفحه شروع:13 | صفحه پایان:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

798

دانلود:

86

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر عصاره بابونه بر علایم قطع مصرف مرفین در موش سوری

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 18

چکیده

 زمینه: گیاه بابونه ماده فلاونویید دارد که اثرات شبه بنزودیازپینی از خود نشان می دهد؛ بنابراین ممکن است در درمان علایم ترک اعتیاد موثر باشد.هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره بابونه بر علایم قطع مصرف مرفین در موش سوری انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی دومرحله ای در سال 1384 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. 30 راس موش سوری نر به دو گروه سالین (شاهد) و مرفین تقسیم شدند. گروه مرفین با تزریق زیر جلدی مرفین به مدت 4 روز (10, 20 و 40 میلی گرم برکیلوگرم) معتاد شدند, سپس به 4 زیر گروه تقسیم شدند, یک گروه فقط مرفین دریافت کردند به سه گروه دیگر (گروه بابونه) در روز چهارم, 30 دقیقه قبل از تزریق نالوکسان عصاره بابونه (10, 20 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم) تزریق شد و علایم ترک اعتیاد برای 30 دقیقه بعد از تزریق نالوکسان (5 میلی گرم بر کیلوگرم) مطالعه شد, در مرحله دوم 30 راس موش دیگر مشابه مرحله اول سالین, مرفین و عصاره بابونه دریافت کردند منتهی مرفین و نالوکسان دریافتی یک دوز منفرد 50 میلی گرم بر کیلوگرم بود. در تمام گروه ها 3 ساعت بعد از آخرین تزریق مرفین, نالوکسان تزریق شد و علایم ترک به مدت 30 دقیقه مطالعه شد.یافته ها: تجویز بابونه در هر سه دوز توانست علایم ترک اعتیاد (تعداد پرش, صعود کردن, ایستادن روی دوپا و کاهش وزن) را در هر دو حالت مصرف حاد و مزمن مرفین به طور معنی داری نسبت به گروه مرفین کاهش دهد.نتیجه گیری: عصاره بابونه می تواند بسیاری از علایم سندرم ترک اعتیاد به مرفین را در موش سوری نر کاهش دهد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID