مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

222

دانلود:

58

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام)

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 187

کلیدواژه

تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)Q4

چکیده

 شهرستان تربت جام یکی از قطب های اصلی کشت محصولات زراعی در استان خراسان رضوی محسوب می شود. بیش از 80 درصد از اراضی زیر کشت محصولات زراعی, آبی بوده و 90 درصد آب مصرفی از منابع آبی سفره های زیرزمینی برداشت می شود. این امر موجب افت سالانه سطح سفره آب  ها به میزان 1.44 متر شده است که به علت بارندگی کم امکان جایگزینی آن وجود ندارد. این شرایط موجب منفی شدن بیلان آبی دشت تربت جام شده است. در این روند در بلندمدت تداوم تولیدات کشاورزی در با الگوی کشت فعلی امکان پذیر نخواهد بود. در این مطالعه با استفاده از روش فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)و شناخت باورهای ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان, الگوی زراعی شناسایی و معرفی می شود, به گونه ای که ضمن تثبیت درآمد کشاورزان, میزان برداشت از منابع آبی دشت را کاهش دهد. نتایج نشان می دهد که اولویتهای ذهنی کشاورزان به ترتیب درآمد خالص (سود), میزان آب مصرفی, هزینه های تولید و اشتغال نیروی کار میباشد. هم چنین در الگوی کشت منتخب, میزان آب مصرفی به میزان 8.84 درصد کاهش, درآمد خالص به میزان 1.06 درصد افزایش, هزینه های تولیدی به میزان 11.7 درصد افزایش و سطح اشتغال بدون تغییر باقی می ماند. لذا برای مقبولیت هرچه بیش تر این الگو توسط کشاورزان, در کوتاه مدت سیاست های حمایتی دولت از قبیل یارانه های نهاده ای و در میان مدت و بلندمدت افزایش عملکرد محصولات و افزایش راندمان آبیاری پیشنهاد می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.