مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

667

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 149

چکیده

 تغییر انرژی جنبشی پیچکی با زمان متاثر از چندین عامل واداشت نظیر همگرایی شار آزمین گرد, همگرایی شار کل انرژی, تبدیل کژفشاری و تبدیل فشاروردی است. در این تحقیق با استفاده از داده های بازتحلیل NCEP/NCAR توزیع میانگین همادی این عوامل واداشت همراه با تولید انرژی پتانسیل در دسترس پیچکی در ماه های بحرانی مثبت و منفی نوسان اطلس شمالی (NAO) در ناحیه مدیترانه و خاورمیانه بررسی شده است. از آنجا که در میانگین گیری زمانی جملات واداشت, بخشی از مقادیر مثبت و منفی با یکدیگر خنثی می شوند, علاوه بر میانگین گیری کلی, به طور جداگانه میانگین مقادیر مثبت و منفی این جملات نیز محاسبه و تفسیر شده است.نتایج نشان می دهد که میانگین انرژی جنبشی پیچکی در ناحیه مدیترانه در دو فاز NAO تفاوت چندانی ندارد, ولی با حرکت به سمت شرق, مقدار آن در فاز مثبت زیادتر می شود. همچنین بزرگی همه جملات محاسبه شده در فاز مثبت در این ناحیه, بیشتر از فاز منفی است. جمله تبدیل کژفشاری در عرض های بالاتر دارای مقادیر بیشتری است ولی در نواحی جنب حاره ای, جمله تبدیل فشاروردی چیره است. بیشینه مقادیر این جمله در شمال محور جت جنب حاره به صورت دو سلول مجزا در غرب ایران و مرکز مدیترانه قرار گرفته و کمینه آن در جنوب محور جت و روی دریای سرخ دیده می شود, به گونه ای که بزرگی همه این مراکز در فاز مثبت بزرگ تر از فاز منفی است.بردار شار انرژی نشان دهنده انتقال انرژی از غرب اقیانوس اطلس و شمال اروپا به ناحیه مدیترانه است که در فاز مثبت مقدار آن کمتر است. در مرکز دریای مدیترانه, ناحیه واگرای انرژی دیده می شود و مقدار آن در فاز مثبت به مراتب بزرگ تر از فاز منفی است. وجود ناحیه واگرایی در این ناحیه نشانگر وجود یک منبع قوی انرژی جنبشی پیچکی در این ناحیه است. جهت بردارهای شار آزمین گرد نیز نشانگر انتقال انرژی از این ناحیه به سمت جنوب شرق است, به طوری که در فاز مثبت یک ناحیه همگرا روی دریای سرخ و شمال شرق افریقا به روشنی دیده می شود. بزرگی این ناحیه همگرا در فاز مثبت بیش از فاز منفی است و می تواند دلیل تشدید جت جنب حاره در فاز مثبت باشد. همچنین از الگوی جمله تولید کژفشاری چنین بر می آید که ارتباط منطقه چرخندزای مدیترانه با مسیر توفان اطلس در فاز مثبت NAO ضعیف تر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نصر‌اصفهانی، محمد‌علی، احمدی گیوی، فرهنگ، و محب الحجه، علیرضا. (1389). بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا. مجله فیزیک زمین و فضا، 36(3)، 131-149. SID. https://sid.ir/paper/485059/fa

  Vancouver: کپی

  نصر‌اصفهانی محمد‌علی، احمدی گیوی فرهنگ، محب الحجه علیرضا. بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا. مجله فیزیک زمین و فضا[Internet]. 1389؛36(3):131-149. Available from: https://sid.ir/paper/485059/fa

  IEEE: کپی

  محمد‌علی نصر‌اصفهانی، فرهنگ احمدی گیوی، و علیرضا محب الحجه، “بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا،” مجله فیزیک زمین و فضا، vol. 36، no. 3، pp. 131–149، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/485059/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی