مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر آسپرومازین و پروپوفول بر اندازه طحال سگ به روش رادیوگرافی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 11

چکیده

 طیف وسیعی از شرایط سبب ایجاد اسپلنومگالی عمومی می شوند. بزرگ شدگی طحال تحت تاثیر داروی بیهوشی در سگ های نا آرام, ممکن است در تفسیر رادیوگرافی اسپلنومگالی پاتولوژیک آنها اختلال ایجاد کند هدف این مطالعه مقایسه اثرات آرام بخشی آسپرومازین (0.3 میلی گرم به ازا کیلوگرم) و پروپوفول (8 میلی گرم به ازا کیلوگرم) بر اندازه طحال سگ ها با استفاده از رادیوگرافی بوده است. این مطالعه بر روی ده قلاده سگ بومی جوان (1 تا 4 سال) با وزن 20 تا 25 کیلوگرم, که از نظر بالینی سالم بودند, صورت گرفت رادیوگراف های جانبی چپ به راست و شکمی- پشتی پیش از تزریق و در زمان های 10, 30, 60, 120 دقیقه و 24 ساعت پس از تزریق هر کدام از داروها تهیه شد. بزرگ ترین طول و عرض طحال با استفاده از کولیس و بر حسب میلی متر اندازه گیری شد همه داده ها به صورت میانگین±انحراف معیار ارایه گردید. بزرگ شدگی معنی دار(P<0.5)  طحال در دقایق 10, 30 و 60 پس از تجویز عضلانی آسپرومازین دیده شد اما پس از تجویز وریدی پروپوفول بزرگ شدگی معنی داری دیده نشد. در نتیجه آسپرومازین داروی مناسبی برای مقید کردن سگ ها جهت ارزیابی اندازه طحال از طریق رادیوگرافی محوطه شکمی نیست. در عوض پروپوفول یک داروی بیهوش کننده با اثر سریع و کوتاه است که می تواند بدون اثر معنی داری بر روی اندازه طحال در رادیوگرافی سگ ها مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  فایل موجود نیست.