video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

932

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زایموگرافی درون گروهی جدایه های گروه آناستوموزی AG1-IA قارچ Rhizoctonia solani، عامل بیماری سوختگی غلاف برنج در استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 36

چکیده

 Rhizoctonia solani یکی از قارچ های بیماریزا است که خسارت عمده ای به محصولات مختلف زراعی وارد می سازد. زیرگروه آناستوموزی AGI-IA این قارچ, برنج را مورد حمله قرار داده و باعث ایجاد بیماری سوختگی غلاف برنج می شود. این بیماری به عنوان یکی از مهمترین بیماری های قارچی در مناطق برنجکاری دنیا شناخته شده است. در این مطالعه پس از جداسازی, خالص سازی و تعیین گروه آناستوموزی, 75 جدایه قارچ R. solani AG1-IA, بعنوان عامل بیماری مورد شناسایی قرار گرفت. جهت بررسی ژنتیکی و شناسایی هر چه دقیق تر جدایه های قارچ R. solani AGI-IA, نشانگر پکتیک زایموگرام مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعه الکتروفورزی آنزیم پکتیناز دو جایگاه یکی برای آنزیم پلی گالاکتوروناز (PG) و دیگری برای پکتین استراز (PE) شناسایی شد. حضور یا عدم حضور هر باند بوسیله محاسبه مقدار Rf مشخص گردید. پس از بررسی یافته ها, 15 باند پلی گالاکتوروناز (PG) و 3 باند پکتین استراز (PE) شناسایی شد. فراوانی باندها در الگوهای زایموگرمی بدست آمده بین 8 تا 17 عدد نوسان داشت. در نهایت شش الگوی آنزیمی برای جدایه های مورد مطالعه بدست آمد. پس از تهیه ماتریکس تشابه, بر اساس فراوانی باندها, میزان تشابه ژنتیکی بین 62% تا 88% محاسبه شد. دندروگرام رسم شده دارای دو شاخه اصلی بود که در یک شاخه تنها ZP3 قرار گرفت و در گروه دیگر الگوها آنزیمی ZP1 ZP2 ,ZP4 ,ZP5 و ZP6 قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اگر چه گروه آناستوموزی عامل بیماری سوختگی غلاف, AG1-IA است اما جدایه های این گروه آناستوموزی خود دارای تنوع درون گروهی می باشد. این تنوع بصورت تولید الگو های آنزیمی متفاوت مشاهده می شود. این تنوع در ایزوانزیم های پکتیناز می تواند پتانسیل های مختلفی به بیمارگر بدهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کوثری، مژگان، باقری، ام البنین، بلالی، غلامرضا، و صلاتی، منصور. (1387). زایموگرافی درون گروهی جدایه های گروه آناستوموزی AG1-IA قارچ Rhizoctonia solani, عامل بیماری سوختگی غلاف برنج در استان گلستان. بیماریهای گیاهی، 44(1 (پیاپی 173))، 22-36. SID. https://sid.ir/paper/48398/fa

  Vancouver: کپی

  کوثری مژگان، باقری ام البنین، بلالی غلامرضا، صلاتی منصور. زایموگرافی درون گروهی جدایه های گروه آناستوموزی AG1-IA قارچ Rhizoctonia solani, عامل بیماری سوختگی غلاف برنج در استان گلستان. بیماریهای گیاهی[Internet]. 1387؛44(1 (پیاپی 173)):22-36. Available from: https://sid.ir/paper/48398/fa

  IEEE: کپی

  مژگان کوثری، ام البنین باقری، غلامرضا بلالی، و منصور صلاتی، “زایموگرافی درون گروهی جدایه های گروه آناستوموزی AG1-IA قارچ Rhizoctonia solani, عامل بیماری سوختگی غلاف برنج در استان گلستان،” بیماریهای گیاهی، vol. 44، no. 1 (پیاپی 173)، pp. 22–36، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48398/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی