مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی) | سال:1391 | دوره:4 | شماره:11 | صفحه شروع:147 | صفحه پایان:162

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

290

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله با استرس با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 162

چکیده

 پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه کمال گرایی (مثبت - منفی) و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال انجام شده است. در این پژوهش 60 فوتبالیست پسر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان تیم های دسته دو در استان تهران انتخاب شدند. پژوهش, با استفاده از روش تحقیق همبستگی انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه های کمال گرایی, راهبردهای مقابله ای و فرسودگی داده ها جمع آوری و با استفاده از آزمون های رگرسیون چندمتغیری, ضریب همبستگی پیرسون, آزمون t استودنت م تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها نشان داد بین کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال رابطه ای معنی دار وجود دارد. همچنین میان راهبردهای مقابله ای حل مساله, دوری جویی و مسوولیت پذیری با فرسودگی ورزشکاران رابطه ای معنی دار وجود دارد, ولی بقیه راهبردهای مقابله ای رابطه معنی داری با فرسودگی نداشتند. همچنین یافته ها نشان دادند بین کمال گرایی مثبت - منفی و فرسودگی در ورزشکاران رابطه معنی داری وجود ندارد و سبک ترجیحی کمال گرایی ورزشکاران در این پژوهش, منفی است. نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کنند که تعامل راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی 71.7 درصد از تغییرات فرسودگی را در بازیکنان فوتبال تبیین می کند. کمال گرایی از طریق سازوکارهای موثر شناختی - رفتاری, رابطه راهبردهای مقابله ای و فرسودگی را در فوتبالیست ها تعدیل می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID