مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ترویج گیاه پزشکی (گیاه پزشک و غذا) | سال:1389 | دوره:4 | شماره:6 | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:25

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکنش رقم Ch-Falat گوجه فرنگی نسبت به جمعیت های مختلف نماتود مولد گره ریشه

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 25

چکیده

 در این تحقیق واکنش رقم Ch-Falat گوجه فرنگی, یکی از ارقام رایج در منطقه, نسبت به جمعیت های مختلف نماتود مولد گره ریشه با چهار تیمار 0](شاهد),یک, دو و سه لارو سن دوم به ازای هر گرم خاک[ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 5 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های وزن تر و خشک ریشه و ساقه, طول ساقه, تعداد کیسه تخم و تعداد گال به ازای هر گرم ریشه, جمعیت نماتود در ریشه و خاک, جمعیت نهایی و ضریب تکثیر نماتود هفت هفته بعد از تلقیح ارزیابی گردیدند. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش جمعیت نماتود فاکتورهای مربوط به نماتود (تعداد گره ریشه و تعداد کیسه تخم به ازای هر گرم از ریشه, جمعیت نماتود در ریشه و خاک, جمعیت نهایی و ضریب تکثیر نماتود) افزایش, ولی فاکتورهای رشدی گیاه (طول ساقه, وزن تر ریشه و ساقه و وزن خشک ریشه و ساقه) کاهش یافته بودند و این رقم در برابر نماتود مولد گره ریشه حتی در پایین ترین سطح جمعیتی مورد آزمایش حساس بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID