مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,011

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین آر. ان . ای های زیر ژنومی (subgenomic RNAs) ویروس موزائیک نوار سبزرد قیاق

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 96

چکیده

ویروس موزائیک نوار سبزرد قیاق دارای پیکره های ایزومتریک به قطر 30 نانومتر و دارای ژنوم آر. ان. ای تک لا, مثبت بطولkbp 4.4 , kbp 1.8 و kbp 0.9 تشخیص داده شدند. دی . ان . ای هال مکمل (cDNA) دو انتهای َ5 و َ3 ژنوم ویروس ساخته شدند و به عنوان شناسگر در آزمون نوردرن بالت هیبریداسیون مورد استفاده قرار گرفتند. آر. ان .ای ژنومی از آموده ویروس خالص, آر. ان . ای کل گیاه ذرت آلوده و آر. ان. ای دولای kbp 4.4 در آزمون فوق با هر دو شناسگر واکنش داد. قطعات آر. ان . ای دو لای kbp 1.8 و kbp 0.9 تنها با شناسگر مربوط به انتهای َ3 ژنوم واکنس دادند. لذا با توجه به دارا بودن ناحیه َ3 ژنوم و وضعیت موجود در ویروس های مشابه, احتمال داده می شود که آر . ان. ای های مزبور زیر ژنومی باشند. همچنین با توجه به ظرفیت کد کنندگی ORF3 و وزن مولکولی پروتئین پوششی ویروس پیش بینی می شود که پروتئین پوششی ویروس توسط این ORF که در آر. ان . ای زیر ژنومی شماره 1 (kb1.8) قرار دارد کد شود. ORF4 و ORF5 در آر. ان . ای زیر ژنومی شماره 2 (kb 0.9) قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کوهی حبیبی دهکردی، مینا، اربابی قهرودی، مهدی، ایزدپناه، کرامت اله، رحیمیان، حشمت اله، و وینتر، استفن. (1380). تعیین آر. ان . ای های زیر ژنومی (subgenomic RNAs) ویروس موزائیک نوار سبزرد قیاق. بیماریهای گیاهی، 37(2-1)، 85-96. SID. https://sid.ir/paper/48293/fa

  Vancouver: کپی

  کوهی حبیبی دهکردی مینا، اربابی قهرودی مهدی، ایزدپناه کرامت اله، رحیمیان حشمت اله، وینتر استفن. تعیین آر. ان . ای های زیر ژنومی (subgenomic RNAs) ویروس موزائیک نوار سبزرد قیاق. بیماریهای گیاهی[Internet]. 1380؛37(2-1):85-96. Available from: https://sid.ir/paper/48293/fa

  IEEE: کپی

  مینا کوهی حبیبی دهکردی، مهدی اربابی قهرودی، کرامت اله ایزدپناه، حشمت اله رحیمیان، و استفن وینتر، “تعیین آر. ان . ای های زیر ژنومی (subgenomic RNAs) ویروس موزائیک نوار سبزرد قیاق،” بیماریهای گیاهی، vol. 37، no. 2-1، pp. 85–96، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48293/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )