مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

883

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نحوه ارزیابی خسارت ویروس موزائیک رگه ای گندم

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 232

چکیده

 برای ارزیابی میزان خسارت ویروس موزائیک رگه ای گندم (Wheat streak mosaic virus) از یکی از مزراع گندم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز که در آن رقم مرودشت کشت شده بود بطور تصادفی نمونه برداری بعمل آمد. برای اینکار کلیه گیاهان از 10 کرت یک متر مربعی از زمین خارج و در سه گروه شدیدا آلوده, کوتوله و سالم قرار داده شدند و صفات آگرونومیکی آنها اندازه گیری شد. بین بوته های سالم و آلوده از لحاظ ارتفاع و وزن پنجه و تعداد بذر در سنبله در سطح 1% و از لحاظ تعداد پنجه در بوته در سطح 5% اختلاف معنی دار وجود داشت. عملکرد هر کرت, درصد بوته ها و پنجه های آلوده, درصد وزنی بذر آلوده و عملکرد نسبی بوته و پنجه و درصد پتانسیل عملکرد محاسبه گردید. عملکرد نسبی بوته و پنجه آلوده و سالم نیز در سطح 1% با سالم اختلاف معنی دار داشت. برای محاسبه عملکرد و درصد پتانسیل عملکرد, از 20 کرت یک متر مربعی به طریق فوق نمونه برداری و اندازه گیری انجام شد. وزن هزار دانه در دو مزرعه مجاور با شرایط یکسان با آلودگی 43% و 100% با سالم مقیاسه گردید که بترتیب 18.73 و 41.04 درصد کاهش وزن داشت. مقایسه اندازه بذور آلوده و سالم که بالاک های 3.36 , 2.83 , 2 و یک میلی متری جدا شده بود, نشان داد که کاهش شدیدی در اندازه بذور آلوده بوجود آمده است. در آزمایش جوانه زنی بیش از 98% از بذور گندم سالم جوانه زد, در حالیکه این مقدار برای گندم آلوده حداکثر 13% بود. ارزیابی و مقایسه عملکرد کرت ها, عملکرد نسبی بوته و پنجه و درصد پتانسیل عملکرد نشان داد که درصد پتانسیل عملکرد بهتر از سایر متغیرها میزان کاهش محصول را نشان می دهد. درصد بوته های آلوده نسبت به سایر صفات و متغیرها, همبستگی بیشتری با درصد پتانسیل عملکرد داشت. لذا رگرسیون بین درصد بوته های آلوده بعنوان شاخص آلودگی و پتانسیل عملکرد با معادله(y= 101.164-0.755x(r=0.969محاسبه گردید. این معادله برای محاسبه میزان کاهش محصول برازش بسیار مناسبی دارد. ارزیابی و محاسبات آماری نشان داد که این بیماری در کلیه صفات زراعی و اجزاء عملکرد تاثیر محسوسی می گذارد و موجب خسارت می گردد. بر اساس محاسبات انجام شده میزان کاهش محصول در یک مزرعه 100 درصد آلوده 74.38 و در مزرعه ای با آلودگی 43.67 درصد برابر با 31.83 درصد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  معصومی، محمود، ایزدپناه، کرامت اله، جوکار، لادن، و خردنام، منوچهر. (1380). بررسی نحوه ارزیابی خسارت ویروس موزائیک رگه ای گندم. بیماریهای گیاهی، 37(4-3)، 221-232. SID. https://sid.ir/paper/48271/fa

  Vancouver: کپی

  معصومی محمود، ایزدپناه کرامت اله، جوکار لادن، خردنام منوچهر. بررسی نحوه ارزیابی خسارت ویروس موزائیک رگه ای گندم. بیماریهای گیاهی[Internet]. 1380؛37(4-3):221-232. Available from: https://sid.ir/paper/48271/fa

  IEEE: کپی

  محمود معصومی، کرامت اله ایزدپناه، لادن جوکار، و منوچهر خردنام، “بررسی نحوه ارزیابی خسارت ویروس موزائیک رگه ای گندم،” بیماریهای گیاهی، vol. 37، no. 4-3، pp. 221–232، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48271/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.