The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: برنامه ریزی منطقه ای | سال:1391 | دوره:2 | شماره:8 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

266

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر نقش واحدهای بزرگ صنعتی در توسعه منطقه ای جنوب فارس (مطالعه موردی: شهرستان های لامرد و مهر)

نویسنده

بذرافشان جواد

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 کشور ایران از مزیت های نسبی فراوانی به ویژه در صنایع مربوط به نفت و گاز, کانی های فلزی و غیرفلزی برخوردار است. دو مورد از این صنایع بزرگ شامل پالایشگاه گازی پارسیان و کارخانه سیمان لامرد است, که اولی در شهرستان مهر و دومی در شهرستان لامرد از توابع استان فارس قرار دارد. پژوهش حاضر بر این فرض کلی استوار است که: احداث واحدهای صنعتی در منطقه لامرد قدیم, زمینه های پیشرفت و توسعه آن را فراهم نموده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ که پس از تایید روایی و پایایی, داده های جمع آوری شده توسط spss پردازش گردید. در بخش تجزیه و تحلیل نیز از روش تحلیل عاملی برای شناسایی عوامل اصلی, از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای سنجش چگونگی و میزان شدت همبستگی میان متغیرها, از روش رگرسیون برای ارایه مدل ریاضی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که احداث واحدهای بزرگ صنعتی موجب افزایش اشتغال, افزایش رفاه, افزایش مهاجرت به منطقه, بهبود و توسعه زیرساخت های فیزیکی (جاده ها و خطوط ارتباطی از یک سو و فعالیت های ساخت و ساز مسکن از سوی دیگر) و به طور کلی باعث تسریع در فرآیند زمینه سازی رشد و توسعه منطقه ای گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID