مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) | سال:1391 | دوره:11 | شماره:10 (پیاپی 43) | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:136

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID