مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,423

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

Phytophthora nicotianae عامل پوسیدگی ریشه، ساقه، پیاز و غده های شبه ریزومی تعدادی از گیاهان زینتی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 82

چکیده

 عامل پوسیدگی پیاز لیلیوم, غده های شبه ریزومی آلسترومریا و پوسیدگی ساقه و ریشه رز وارداتی از هلند و دیفن باخیا و پیرومیا تولید شده در مراکز پرورش گیاهان زینتی استان های مرکزی و تهران Phytophthroa nicotianae تشخیص داده ش, تعداد 19 جدایه از میزبانهای فوق از نظر خصوصیات مورفولوژیک, پاره ای خصوصیات فیزیولوژیک و نقوش آیزوزایمی استراز با یکدیگر مقایسه گردیدند. منظره رویش جدایه ها روی محیط کشت CMA گلسرخی متراکم (آلسترومریا), کرکدار (لیلیوم و رز), گلسرخی و کرکدار (دیفن) و در جدایه پپرومیا ستاره ای و کرکدار دیده شد. اسپورانژیوم در همه جدایه ها در محیط جامد و مایع به وفور و به اشکال تخم مرغی پهن, گلابی, گلابی وارونه تا کروی, غیر ریزان با پاپیل مشخص و ابعاد متوسط 38.2- 27.3 ×54.04 - 34.5 میکرومتر و نسبت طول به عرض 1.43-1.24 , بصورت منفرد و در مواردی بصورت سیمپودیال با فاصله زیاد از هم روی اسپورانژیوفور تشکیل شد, اسپورانژیوفور در جدایه های دیفن از جوانب به اسپورانژیوم متصل شده بود. کلامیدوسپور و آماس ریسه در جدایه های دیفن از جوانب به اسپورانژیوم متصل شده بود . کلامیدوسپور و آماس ریسه در جدایه های پپرومیا و دیفن در محیط CMA و در شرایط آزمایشگاه به وفور تشکیل گردید. متوسط قطر آنها در جدایه های پپرومیا به ترتیب 34.3 و 27.4 میکرومتر بود. کلامیدوسپور در سایر جدایه ها نیز در محیط لوبیا پس از یکماه و در قطعات محیط هویج حامل مسیلیوم قارچ در لوله محتوی آب مقطر سترون پس از ده روز تشکیل گردید. همه جدایه ها هتروتالیک بوده و فقط در جدایه های پپرومیا ضمن جفت شدن با دو تیپ جنسی A1 و A2 اندامهای جنسی تولید نمودند. آنتریدی آمفی ژین با ابعاد متوسط 13.3×11.6 میکرومتر, ااگون کروی و مسطح با قطر متوسط 29.2 , ااسپور کروی, پس از بلوغ به رنگ زرد روشن که ااگون را پر نکرده و قطر متوسط آن 23.68 میکرومتر بود. دمای کمینه همه جدایه ها Cْ10 , بهینه دمایی همه جدایه ها به جز جدایه های پپرومیا Cْ29 و بهینه دما جدایه های پپرومیا Cْ33 - 29, بیشینه دمایی برای همه جدایه ها به جز جدایه دیفن باخیا بیش از Cْ35, در دیفن باخیا Cْ33 بود. سرعت رشد جدایه های لیلیوم, رز و آلسترومریا مشابه, کمترین و بیشترین سرعت رشد به ترتیب مربوط به جدایه های دیفن و پپرومیا بود. علیرغم تفاوت های موجود در الگوی رویشی, تولید آماس ریسه, کلامید و اندامهای جنسی, همگی جدایه ها دارای نقوش آیزوزایمی استراز کاملا یکسان بودند. نشانه های بیماری با مایه زنی قطعه ای از محیط کشت حاوی میسلیوم یک جدایه از هر میزبان پس از 15 روز تا یکماه مشاهده و عامل بیماری مجددا جدا گردید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرابوالفتحی، منصوره. (1381). Phytophthora nicotianae عامل پوسیدگی ریشه, ساقه, پیاز و غده های شبه ریزومی تعدادی از گیاهان زینتی در ایران . بیماریهای گیاهی، 38(2-1)، 69-82. SID. https://sid.ir/paper/48241/fa

  Vancouver: کپی

  میرابوالفتحی منصوره. Phytophthora nicotianae عامل پوسیدگی ریشه, ساقه, پیاز و غده های شبه ریزومی تعدادی از گیاهان زینتی در ایران . بیماریهای گیاهی[Internet]. 1381؛38(2-1):69-82. Available from: https://sid.ir/paper/48241/fa

  IEEE: کپی

  منصوره میرابوالفتحی، “Phytophthora nicotianae عامل پوسیدگی ریشه, ساقه, پیاز و غده های شبه ریزومی تعدادی از گیاهان زینتی در ایران ،” بیماریهای گیاهی، vol. 38، no. 2-1، pp. 69–82، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48241/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.