مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

962

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص عوامل بیماری انگومک پسته با واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 116

چکیده

 بیماری انگومک پسته یکی از مهمترین بیماری های درختان پسته در ایران است. تا کنون گونه های متعدد Phytophthora از ریشه, طوقه و خاک اطراف ریشه درختان آلوده جدا و بیماریزایی آنها ثبات شده است. عوامل اصلی گموز پسته در کرمان دو گونه بدون پاپیل از این جنس هستند که بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به گونه های P. rechshleri و P.  megasperma منتسب گردیده اند. به لحاظ خسارت بالای بیماری و به منظور جلوگیری از انتشار آن روش های حساسی جهت تعیین عدم آلودگی گیاهان و آب آبیاری باغهای پسته ضروری به نظر می رسد. در این بررسی برای تشخیص اختصاصی دو گونه اصلی عامل انگومک پسته از روش PCR.بر اساس توالی نوکلئوتیدی نواحی ITS1 و ITS2  (Internally transcribed spacer regions)کرار ژن آر. ان. ای ریبوزومی ژنوم آنها استفاده شد. توالی دی. ان . ای نواحی ITSجدایه های P. megasperma از پسته جهت طراحی جفت آغازگر Pis 1 rev و pis 1 fwd مورد استفاده قرار گرفت. این آغازگرها قطعه ای اختصاصی از نواحی ITS دی . ان . ای ریبوزومی هر 24 جدایه منتسب به P. megasperma را تکثیر نمودند. در آزمایش های بعدی با استفاده از آغازگرهای بالا و دی. ان . ای جدایه های P. sojae , P. melonis, P. sinensis, P. cajani و جدایه P. drechsleri از پسته قطعه ای با همین اندازه تولید شد. هیچیک از دیگر گونه های خارج از این گروه با این دو آغازگر تکثیر نیافتند. حساسیت این آغازگر تا حد تشخیص 4 نانوگرم دی . ان . ای قالب و هم چنین تشخیص هر دو گونه فیتوفتورا عامل گموز پسته در ریشه نهال های پسته آلوده در گلخانه بود. روش nested PCR.با آغازگرهای DC6 و ITS4 و در پی آن PCR.با دو آغازگر pis 1 rev و pis 1 fwd با گیاهان آلوده دارای علائم و بدون علائم قادر به ردیابی و تشخیص آلودگی بود. هضم آنزیمی قطعه حاصل از PCR.در جدایه های پسته با اندونوکلئاز BslI آنرا به دو قطعه 370 و 310 جفت بازی برش داد. این محل برش مختص جدایه های P. megasperma از پسته بوده و در جدایه های P. sojae, P. melonis, P. senensis و P. cajani  وجود نداشت. محل برش اندونوکلئاز فوق دو عامل اصلی گموز را از سایر گونه های نزدیک یاد شده تفکیک نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرابوالفتحی، منصوره، علی زاده، عزیزاله، کوک، دیوید ای. ال.، دانکن، جیمز ام .، رحیمیان، حشمت اله، و ارشاد، جعفر. (1381). تشخیص عوامل بیماری انگومک پسته با واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) . بیماریهای گیاهی، 38(2-1)، 97-116. SID. https://sid.ir/paper/48240/fa

  Vancouver: کپی

  میرابوالفتحی منصوره، علی زاده عزیزاله، کوک دیوید ای. ال.، دانکن جیمز ام .، رحیمیان حشمت اله، ارشاد جعفر. تشخیص عوامل بیماری انگومک پسته با واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) . بیماریهای گیاهی[Internet]. 1381؛38(2-1):97-116. Available from: https://sid.ir/paper/48240/fa

  IEEE: کپی

  منصوره میرابوالفتحی، عزیزاله علی زاده، دیوید ای. ال. کوک، جیمز ام . دانکن، حشمت اله رحیمیان، و جعفر ارشاد، “تشخیص عوامل بیماری انگومک پسته با واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) ،” بیماریهای گیاهی، vol. 38، no. 2-1، pp. 97–116، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48240/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.