مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اخلاق زیستی | سال:1392 | دوره:3 | شماره:8 | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

376

دانلود:

287

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی زمینه ها و ویژگی های دموگرافیک بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) عضو انجمن ام اس تهران در سال 1390

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 100

کلیدواژه

مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)Q2

چکیده

 مقدمه: ام اس بیماری جوانی و جوانان است, بسیاری از بیماران در بهترین سال های عمر خود با چنین بیماری دست به گریبان هستند. این بیماری صعب الاعلاج و مزمن است. هدف این مقاله بررسی متغیرهای جمعیت شناختی (زمینه ای) افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس است.روش: روش مطالعه در این تحقیق پیمایش است. تکنیک جمع آوری اطلاعات مصاحبه و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. در پرسشنامه این تحقیق از سوالات بسته استفاده شده است. در این مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی از 177 نفر مبتلا عضو انجمن ام اس مصاحبه به عمل آمده است.یافته ها: 72.9 درصد بیماران زنان و 27 درصد آنان را مردان تشکیل می دهند. 44 درصد مجرد, 30 درصد متاهل, 15 درصد مطلقه و 2 درصد بیوه بودند. طیف سنی پاسخگویان 21 تا 54 سال است و میانگین سنی آن ها 33 سال بوده است. اکثریت بیماران (58.6 درصد) دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم هستندو تنها 3.2 درصد آن ها دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند. 61.1 درصد از مبتلایان متعلق به پایگاه طبقاتی متوسط و پایین تر از متوسط قرار دارند. پایگاه اقتصادی اجتماعی نیز همبستگی متوسط رو به ضعیف معکوسی با وضعیت بیماری دارد. بین سن و وضعیت بیماری رابطه مستقیم و ضعیفی برقرار است. همچنین رابطه جنسیت و وضعیت تاهل با وضعیت بیماری رد شد.نتیجه گیری: در این پژوهش به ویژگی های جمعیت شناختی افراد مبتلا به بیماری ام اس پرداخته شد. عوامل بروز و تشدید بیماری ام اس هنوز به طور قطعی مشخص نشده است, یافتن علل اجتماعی و جامعه شناختی آن نیز بالتبع مشکل می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID