مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی) | سال:1391 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

252

دانلود:

39

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر رقابت خارجی بر شدت رقابت و مارک آپ در بازارهای صنعتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 55

چکیده

 هدف این مقاله, بررسی عوامل تعیین کننده مارک آپ بنگاه های داخلی (PCM), تمرکز داخلی, صادرات و واردات و روابط احتمالی بین آنها در صنایع ایران است. نتایج رگرسیون معادله مارک آپ داخلی (PCMd) نشان می دهد که رابطه مثبت بین (PCMd) و تمرکز داخلی(Hd)  وجود دارد. بنابراین, صنایع با تمرکز بالا در ایران, قدرت بازاری بیشتری داشته و قیمت بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می دهند. بطوریکه با یک درصد افزایش شاخص تمرکز, انتظار بر آن است که (PCMd) بطور متوسط 0.3 درصد افزایش یابد. همچنین, یافته های تحقیق موید آن است که ارتباط ضریب سهم واردات (MR) و تمرکز واردات (Hm) با (PCMd) در صنایع ایران منفی است. این نتیجه موید آن است که با افزایش رقابت خارجی, مارک آپ بنگاه های داخلی کاهش یافته است. همچنین نتایج مدل برازش شده نشان می دهد که نرخ تعرفه, تاثیر مثبت بر(PCMd)  دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش نرخ تعرفه, به طور متوسط منجر به 2.01 درصد افزایش در (PCMd) شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID