مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

206

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 111

چکیده

 نقش ورزش به عنوان یکی از مظاهر فردی و اجتماعی در حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی افراد جامعه بر کسی پوشیده نیست. تنها با شناخت و آگاهی از نگرش و گرایش مردم به فعالیت های حرکتی و ورزش می توان به پیش بینی, طراحی و برنامه ریزی صحیح برای این امر مهم پرداخت؛ بنابراین به منظور تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های حرکتی و ورزشی, 1000 نفر از مردان و زنان بالای 16 سال استان کردستان, با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته پاسخ دادند. برای تعیین روایی صوری - محتوایی از نظرات متخصصان, روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و پایایی از آلفای کرونباخ (پرسشنامه نگرش a=0.91, گرایش a=0.87) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کروسکال والیس و آزمون فرضیه ها) مناسب, با به کارگیری نرم افزار «LISREL» و «SPSS» نسخه 8.52 و 16 استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق, کسب نشاط و شادی و تقویت جسم و روان از مهم ترین انگیزه های شرکتدر فعالیت های حرکتی و ورزشی است. همچنین نگرش به فعالیت های حرکتی و ورزشی با متغیرهایی مانند جنسیت, وضعیت تاهل, تعداد اعضای خانواده, مدرک تحصیلی, نوع شغل, درآمد ماهانه, هزینه ماهانه ورزش, گرایش و عدم گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی, جلسات تمرین در هفته, مدت زمان تمرین, رفاه و ایمنی محل تفاوت معنی دار (p<0.05) دارد, ولی این تفاوت با ویژگی های دیگری همچون سن, هزینه خانوار, مداومت در ورزش و سابقه ورزشی معنی دار نیست (p>0.05). گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی با ویژگی هایی همچون جنسیت, سن, وضعیت تاهل, هزینه ماهانه کل خانوار و میزان هزینه ماهانه ورزش رابطه معنی دار (p<0.05) دارد, ولی با ویژگی های دیگری همچون تعداد اعضای خانواده, سطح تحصیلات, نوع شغل و میزان درآمد ماهانه رابطه معنی داری ندارد (p>0.05).

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.