Start: 2/3/2023 5:01:14 AMEnd: 2/3/2023 5:01:15 AM >> 786

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

362

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران این دوره ها

نویسندگان

اتقیا ناهید

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 35

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در 22 دانشکده و گروه تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 563 دانشجوی دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی), 95 عضو هیات علمی این دوره ها و 43 مدیر دوره های تحصیلات تکمیلی بود. اهداف پژوهش, شناسایی موارد زیر بوده است: 1) میزان روشن بودن اهداف و رسالت های دوره های تحت بررسی؛ 2) کیفیت فعالیت های آموزشی که مشتمل بر روش های تدریس, محتوای آموزشی, مدیریت کلاس ها و ارزیابی آموزشی است؛ 3) ارتباط با محیط خارج از دانشگاه؛ 4) کیفیت مدیریت و برنامه ریزی این دوره ها؛ 5) کیفیت فضاهای کالبدی, تجهیزات و امکانات آموزشی؛ 6) کیفیت جو سازمانی؛ 7) کیفیت فعالیت های پژوهشی و 8) نمادهای انگیزشی در درون دانشگاه ها. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از 13 عضو هیات علمی با گرایش مدیریت ورزشی و مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی تایید و اصلاحات لازم اعمال شد. با توجه به حجم محدود سه جامعه تحت مطالعه, شیوه نمونه گیری سرشماری (تمام شماری) بود. روش تحقیق این مطالعه, توصیفی از نوع پیمایشی بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری S-plus و SPSS استفاده شد و به اقتضای مراحل تحلیل از آماره های آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی شاخص ها و سوالات ابزار جمع آوری اطلاعات (در مرحله پیش آزمون), از همبستگی برای پایایی و همچنین تبیین ارتباط بین متغیرها و از آمار توصیفی برای توضیح وضعیت کیفیت دوره ها استفاده شد. همچنین, برای بررسی تفاوت معنی دار بین گروه های مختلف تحقیق از آزمون t دو نمونه ای و آنالیز واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از نظر شاخص های آگاهی از اهداف و رسالت ها, کیفیت فعالیت های آموزشی, کیفیت ارتباط با محیط, کیفیت مدیریت و برنامه ریزی, کیفیت تجهیزات و فضاهای آموزشی, کیفیت پژوهش و کیفیت نمادهای انگیزشی تفاوت معنی داری در سطح 99% اطمینان میان سه گروه تحقیق وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی