مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

936

دانلود:

278

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی احتمال پتانسیل آللوپاتی (دگرآسیبی) شبدر ایرانی و برسیم بر رشد گیاهچه علفهای هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 120

چکیده

 این پژوهش, به منظور مقایسه پتانسیل احتمالی آللوپاتی عصاره های شبدر ایرانی و برسیم بر رشد گیاهچه های علفهای هرز پیچک, تاج خروس, چاودار و خردل وحشی صورت گرفت. بخش هوایی دو گونه شبدر (شبدر ایرانی و شبدر برسیم) در مرحله گلدهی, جمع آوری و خشک شد. به 5 گرم ماده خشک شده, 150 میلی لیتر آب (برای عصاره آبی) یا متانول (برای عصاره آلی) افزوده شد و 12 ساعت در دمای اتاق روی همزن مکانیکی قرار گرفت. سه غلظت عصاره آبی و آلی, یعنی 33.3 گرم در لیتر (غلظت 1), 16.7 گرم در لیتر (غلظت 0.5) و 8.3 گرم در لیتر (غلظت 0.25) تهیه گردید. بذرها در ظروف پتری محتوی این عصاره ها قرار گرفتند. آب مقطر, بعنوان شاهد مورد استفاده قرارگرفت. پس از دو هفته, طول هیپوکوتیل و ریشه گیاهچه های علفهای هرز تعیین شد. بطورکلی, با افزایش غلظت عصاره های آبی و آلی هر دو گونه شبدر, رشد ریشه گیاهچه های علفهای هرز, روند رو به کاهشی نشان داد. بیشترین و کمترین کاهش رشد ریشه, به ترتیب در "تاج خروس" و "پیچک" مشاهده گردید. پاسخ هیپوکوتیل گیاهچه ها, برحسب گونه علف هرز و نوع عصاره, متغیر بود. بیشترین و کمترین کاهش رشد هیپوکوتیل, به ترتیب در "خردل وحشی" و "پیچک" مشاهده گردید. در مقایسه با عصاره آبی, عصاره آلی, اثر بازدارندگی بیشتری بر رشد گیاهچه علفهای هرز داشت. در مقایسه با شبدر ایرانی, شبدر برسیم بازدارنده قویتر رشد گیاهچه علفهای هرز بود. بدین ترتیب, بنظر می رسد مقدار آللوکمیکالها در این دو گونه شبدر, با یکدیگر متفاوت است. در بین علفهای هرز, پیچک تحمل بیشتری نسبت به آللوکمیکالهای این دو گونه شبدر دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میقانی، فریبا، خلقانی، جواد، قربانلی، مه لقا، و نجف پور، مرتضی. (1384). بررسی احتمال پتانسیل آللوپاتی (دگرآسیبی) شبدر ایرانی و برسیم بر رشد گیاهچه علفهای هرز پیچک, تاج خروس, چاودار و خردل وحشی . بیماریهای گیاهی، 41(1)، 107-120. SID. https://sid.ir/paper/48157/fa

  Vancouver: کپی

  میقانی فریبا، خلقانی جواد، قربانلی مه لقا، نجف پور مرتضی. بررسی احتمال پتانسیل آللوپاتی (دگرآسیبی) شبدر ایرانی و برسیم بر رشد گیاهچه علفهای هرز پیچک, تاج خروس, چاودار و خردل وحشی . بیماریهای گیاهی[Internet]. 1384؛41(1):107-120. Available from: https://sid.ir/paper/48157/fa

  IEEE: کپی

  فریبا میقانی، جواد خلقانی، مه لقا قربانلی، و مرتضی نجف پور، “بررسی احتمال پتانسیل آللوپاتی (دگرآسیبی) شبدر ایرانی و برسیم بر رشد گیاهچه علفهای هرز پیچک, تاج خروس, چاودار و خردل وحشی ،” بیماریهای گیاهی، vol. 41، no. 1، pp. 107–120، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48157/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی