مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,203

دانلود:

268

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه چاودار، ماشک گل خوشه ای و مخلوط آنها بر تراکم و زیست توده علف های هرز پاییزه خاکشیر تلخ و شاهتره

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 94

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه بر تراکم و زیست توده علف های هرز خاکشیر تلخ(Sisymbrium officinalis) و شاهتره (Fumaria vaillantii), در سال های زراعی 79-1378 و 80-1379 آزمایشی در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش تک کشتی چاودار, تک کشتی ماشک گل خوشه ای, مخلوط چاودار و ماشک و شاهد بدون گیاه پوششی بودند. تیمار تک کشتی چاودار و مخلوط آن با ماشک زیست توده بیشتری نسبت به تک کشتی ماشک داشتند. کمترین میزان درصد نور عبوری از کانوپی گیاهان پوششی, در تیمارهای چاودار و مخلوط چاودار و ماشک مشاهده شد, بطوریکه میزان عبور نور از کانوپی آنها به ترتیب 2.5 و 2.3 درصد بود و در ماشک 7.2 درصد بود. مالچ زنده چاودار, ماشک و مخلوط دو گیاه پوششی 120 روز پس از کشت, در سال اول به ترتیب 94, 56 و 89 درصد تراکم خاکشیر, 94, 38 و 95 درصد زیست توده خاکشیر و 98, 36 و 99 درصد زیست توده شاهتره را در مقایسه با شاهد کاهش دادند. شاهتره در سال دوم علف هرز غالب مزرعه نبود. در این سال مالچ زنده چاودار, ماشک و مخلوط دو گیاه پوششی 120 روز پس از کشت, به ترتیب 58, 47 و 69 درصد تراکم خاکشیر و 70, 67 و 72 درصد زیست توده خاکشیر را در مقایسه با شاهد کاهش دادند. بطورکلی مالچ زنده گیاهان پوششی می تواند موجب کاهش رقابت علف های هرز با گیاه اصلی در کشت دوم مانند صیفی جات و یا در باغ ها در ابتدای فصل بهار شده و همچنین ممکن است باعث کاهش بانک بذر این دو گونه علف هرز در خاک گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صمدانی، بتول، رنجبر، مجید، رحیمیان مشهدی، حمید، و جهان سوز، محمدرضا. (1384). تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه چاودار, ماشک گل خوشه ای و مخلوط آنها بر تراکم و زیست توده علف های هرز پاییزه خاکشیر تلخ و شاهتره . بیماریهای گیاهی، 41(1)، 85-94. SID. https://sid.ir/paper/48152/fa

  Vancouver: کپی

  صمدانی بتول، رنجبر مجید، رحیمیان مشهدی حمید، جهان سوز محمدرضا. تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه چاودار, ماشک گل خوشه ای و مخلوط آنها بر تراکم و زیست توده علف های هرز پاییزه خاکشیر تلخ و شاهتره . بیماریهای گیاهی[Internet]. 1384؛41(1):85-94. Available from: https://sid.ir/paper/48152/fa

  IEEE: کپی

  بتول صمدانی، مجید رنجبر، حمید رحیمیان مشهدی، و محمدرضا جهان سوز، “تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه چاودار, ماشک گل خوشه ای و مخلوط آنها بر تراکم و زیست توده علف های هرز پاییزه خاکشیر تلخ و شاهتره ،” بیماریهای گیاهی، vol. 41، no. 1، pp. 85–94، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48152/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی