video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,061

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان

نویسندگان

علایی حسین | رستمی فاطمه

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 182

چکیده

 بیماری بوته میری خیار از جمله عوامل محدود کننده کشت خیار که باعث خسارت قابل توجهی در گلخانه های تجاری می شود. به منظور شناسایی عوامل بیماری زا, نمونه برداری و جداسازی عامل بیماری طی سال های 1388 تا 1390 از گلخانه های تجاری خیار در رفسنجان انجام شد. تعداد 23 جدایه پیتیوم با استفاده از محیط کشت انتخابی جداسازی و بیماریزایی جدایه ها روی گیاهچه های خیار ارزیابی و اثبات گردید. شناسایی بیمارگر بر اساس ریخت شناسی پرگنه, ویژگی های میکروسکوپی و روش مولکولی انجام شد. بر اساس ویژگی های میکروسکوپی گونه P. aphanidermatum شناسایی گردید. توالی نوکلئوتیدی دی ان ای ناحیه ترانوبسی شونده داخلی ریبوزومی (rDNA-ITS) جدایه های انتخابی تعیین و به بانک ژن ارسال گردید. جستجوی تشابه با GenBank-BLAST با استفاده از توالی ناحیه rDNA-ITS نشان داد که P. aphanidermatum ثبت شده در بانک ژن با شماره ثبت AB355599 شبیه ترین توالی (بیش از 99 درصد تشابه) به جدایه به دست آمده می باشد. شناسایی و ردیابی مولکولی P. aphanidermatum از بافت آلوده بر اساس تکثیر قطعه اختصاصی از ناحیه rDNA-ITS با استفاده از آغازگر اختصاصی Paph54F/ITS2 انجام و اختصاصیت و حساسیت آغازگر بررسی شد. نتایج نشان داد که جفت آغازگر مزبور برای ردیابی بیمارگر P. aphanidermatum بسیار اختصاصی و قادر به تکثیر قطعه 200 جفت بازی می باشد. از طرفی قادر به ردیابی کمتر از 200fg از DNA خالص بیمارگر در PCR معمولی می باشد. استفاده از آغازگر طراحی شده زمینه ردیابی P. aphanidermatum از بافت, آلوده را فراهم می نماید و هیچ باندی در تکثیر با DNA به دست آمده از بافت خیار سالم دیده نمی شود. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  علایی، ح.، و رستمی، ف. (1391). شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان. بیماریهای گیاهی, 48(4 (پیاپی 192)), 177-182. https://sid.ir/paper/48110/fa

  Vancouver: کپی

  علایی حسین، رستمی فاطمه. شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان. بیماریهای گیاهی. 1391 [cited 2023January29];48(4 (پیاپی 192)):177-182. Available from: https://sid.ir/paper/48110/fa

  IEEE: کپی

  علایی، ح.، رستمی، ف.، 1391. شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان. بیماریهای گیاهی, [online] 48(4 (پیاپی 192)), pp.177-182. Available: https://sid.ir/paper/48110/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.